Акафист и молитвы Пресвятой Богородице пред ее иконой “Знамение” – священные тексты Богоматери об окончании бедствий

Акафист и молитвы Пресвятой Богородице пред ее иконой “Знамение” – священные тексты Богоматери об окончании бедствий

Я́ ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ч естна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем: // ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Корчемная

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Твоея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Курская-Коренная

Ц ари́ца на́ша Преблага́я, наде́ждо на́ша, Богоро́дице, Прия́телище си́рых и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице, зри́ши на́шу беду́, зри́ши на́шу скорбь; помози́ нам, я́ко не́мощным, окорми́ нас, я́ко стра́нных, оби́ду на́шу ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши, изба́ви оте́чество на́ше, стра́ждущую зе́млю Росси́йскую, от лю́таго безбо́жников обстоя́ния, спаси́ и сохрани́ рабо́в Твои́х (имярек) и всех нас, зде предстоя́щих и моля́щихся, и покры́й нас от вся́каго зла честны́м Твои́м Омофо́ром, я́ко не и́мамы ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши нас и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Новгородская

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю чудотво́рною ико́ною Твое́ю, воспомина́юще ди́вное зна́мение Твоего́ заступле́ния, вели́кому Нову́гра́ду от нея́ явле́нное во дни ра́тнаго на сей град наше́ствия. Смире́нно мо́лим Тя, Всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: я́коже дре́вле отце́м на́шим на по́мощь уско́рила еси́, та́ко и ны́не нас, немощны́х и гре́шных, сподо́би Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, град Твой, всю страну́ на́шу правосла́вную и всех нас, припа́дающих к Тебе́ с ве́рою и любо́вию умиле́нно прося́щих со слеза́ми Твоего́ заступле́ния. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на ны, обурева́емыя грехи́ мно́гими, простри́ ко Христу́ Го́споду Богоприи́мныя ру́це Твоя́ и предста́тельствуй за нас пред бла́гостию Его́, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Его́, да, спаса́еми всеси́льными Твои́ми к Нему́ моли́твами, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Достопоклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Д осто́йно есть блажи́ти Тя,/ Богоро́дице Де́во,/ честне́йшую Херуви́м // и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м. Или: П еснь вся́ку духо́вную принесе́м Богоро́дице.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопрати́вныя // гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже показа́ла еси́ // пресла́вное зна́мение.

Ино величание, иже в Великом Новеграде

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже побе́ду на враги́ дарова́ // гра́ду на́шему.

Молитва и акафист Богородице перед иконой ЗНАМЕНИЕ

ТРОПАРЬ И КОНДАК БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ИКОНОЙ ИМЕНУЕМОЙ ЗНАМЕНИЕ (КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ)

Тропарь, глас 4

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с стяжа́вше Тя раби́ Твои́, Богоро́дице пречи́стая, сопроти́вных ополче́ния низлага́ем. Те́мже мо́лим Тя: мир гра́ду Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице, и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́. Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем: ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́..

МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ЕЕ ИКОНОЙ ЗНАМЕНИЕ (КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ)

О, Цари́це Небе́сная! Кто́ изочте́т вели́кое мно́жество чуде́с Твои́х, кто́ исчи́слит во́пли моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных сле́з, благода́рных воздыха́ний, пролитых пред ико́ною Твое́ю. Ове́яна у́бо вся́ она́ ско́рбию наро́дною, пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю уте́шенных. Припа́даху к не́й лю́дие, поне́сшие ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя, взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское. Вопия́ше вся́ о́бласть во дни́ смертоно́сных боле́зней и бе́д, и вся́ ско́рби на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже и ны́не благослови́ зе́млю Ру́сскую. Спаси́ от греха́, поги́бели и собла́знов страну́ на́шу. Изле́й благода́ть на тру́д земледельческий и на вся́кое благо́е начина́ние обще́ственное. Помяни́, Пресвята́я Де́во, по и́мени все́х предстоя́щих и моля́щихся и вся́ лю́ди, тре́бующия Твоего́ утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия. Ты́ у́бо ве́си та́йная серде́ц на́ших. Те́мже все́м по потре́бе и́х проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́ждших обрати́ к покая́нию, на́с же все́х умудри́ све́том Ева́нгельския любви́ и до́брых де́л. Архипа́стыри и па́стыри и вся́ ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти тве́рды покажи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви и со Христо́м жи́ти сотвори́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

АКАФИСТ К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ЕЕ ИКОНОЙ ЗНАМЕНИЕ (КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ)

Кондак 1

Избранной Воеводе и благой Одигитрии, путеводящей нас к Небесному Граду, приидите, припадем вси, града зде пребывающего не имущии, Тоя всесильнаго заступления просяще, чудеса же, от лет древних даже доныне от иконы Ея бываемыя, поминающе, велегласно возопиим:
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Икос 1

Ангели удивишася, зряще Тя, Владычице, иконою Твоею, яко столпом огненным, нам предходящую в великом исходе нашем из земли, беззаконники порабощенныя. Не Моисея бо, но Самую Тя имамы Путеводительницу в скорбном странствовании нашем, темже Ти благодарне зовем:
Радуйся, благословенная Одигитрие; радуйся, истиннаго Пути Мати.
Радуйся, сквозе пустыню мира сего нас провождающая; радуйся, Амалика мысленнаго преславно побеждающая.
Радуйся, источники благодати от иконы Твоея источающая; радуйся, закон Сына Твоего, Христа Бога нашего, на скрижалех сердец наших написующая.
Радуйся, зноем страстей палимых благодатное окропление; радуйся, изнемогающих всемощное укрепление.
Радуйся, сердец смятенных тишайшая усладо; радуйся, странных и сирых Божественная отрадо.
Радуйся, землю обетованную нам приуготовляющая; радуйся, небеснаго Иерусалима врата нам отверзающая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 2

Видехом, видехом выну чудеса и знамения Твоя, Владычице, исповедуем милость, не таим благодеяний Твоих, обаче велегласно вопием: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божий кто постиже и тайну судеб Его кто повесть? Возводит бо и низводит, смиряет и возносит, поражает и исцеляет, и кто бысть советник Ему? Темже и нас, грех наших ради, смири и царство наше низложи, сыны наша по всему лицу земли разсеяв. К кому убо прибегнем в скорби нашей, к кому руце прострем, аще не к Тебе, Всеблагая. Обаче сердцем сокрушенным вопием Ти таковая:
Радуйся, Сына Твоего за нас умоляющая; радуйся, праведный гнев Божий утоляющая.
Радуйся, беззаконий наших очищение; радуйся, грешным Ходатаице прощения.
Радуйся, светильник упования немеркнущий нам возжегшая; радуйся, во исходе и странствовании нашем иконою Твоею нам предтекшая.
Радуйся, вся разсеянныя воедино собирающая; радуйся, омофором Твоим светообразным вся покрывающая.
Радуйся, раздоры и нестроения умиряющая; радуйся, советы нечестивых разоряющая.
Радуйся, плавающих в житейском море окормляющая; радуйся, попечением Твоим ни единаго же оставляющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 3

Силы Тобою деются и благодать от честныя иконы Твоея неоскудно изливается, Преблагословенная Дево, вся подвизая о Тебе вопити: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи милосердие неизреченное, тамо благодать Твою возсияваеши, Всеблагая, идеже тьма огустевает и скорби преумножаются, темже не оставила еси нас сирых, обаче во иконе Твоей к нам убогим пришла еси, славящим Твое снисхождение и вопиющим сице:
Радуйся, чудес море; радуйся, милости пучино.
Радуйся, благодати приснотекущий источниче; радуйся, исцелений кладезю неисчерпаемый.
Радуйся, естества уставы победшая; радуйся, законы естественныя пременившая.
Радуйся, скорби наша на радость прелагающая; радуйся, плач и стенание в веселие духовное претворяющая.
Радуйся, озлобления и беды на пользу нам обращающая; радуйся, враги наша преславно смиряющая.
Радуйся, чаяния врагов посрамляющая; радуйся, поющия Тя возвеселяющая.
Радуйся Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 4

Бури искушений, на нас находящия, скорбям же и болезням, нас посещающим, егда терпению в нас оскудевати и духу нашему смущатися, притецем ко образу Пречистая Девы и слезы точаще Той, от сердца возопиим: Богоноснеи руце Твои нам простирающи, из глубины зол возведи ны, яко да благодарными усты зовем: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаху древле людие российстии слух явления святаго Твоего образа в дубраве Курстей и текше к нему со тщанием, умильно взываху: «Откуду нам сие, да прииде к нам Мати Господа нашего», узрев же икону Твою, Владычице, при корене древеснем лежащую, и приемше ю, яко сокровище великое, возопиша Тебе, Первообразней:
Радуйся, раю светлейший, древо Жизни израстивший; радуйся, вертограде Божественный, древо Церкви прозябший.
Радуйся, Цвете благовонный, мир весь облагоухаяй; радуйся, крине непорочный, вселенную украшаяй.
Радуйся, лозо благоплодная, вином умиления всех напоившая; радуйся, розго освященная, плоды сладостными род человеческий напитавшая.
Радуйся, кореню домостроительства Божия; радуйся, спасения нашего верх и главизно.
Радуйся, злыя наши страсти из корене посекающая; радуйся, добродетелей сад насаждающая.
Радуйся, добрые обычаи в нас вкореняющая; радуйся, причастники райския жизни быти нас сподобляющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 5

Боготочней звезде подобящеся, икона Твоя честная, Госпоже, землю Русскую и грады ея обтекаше, царие сей благоговейно поклоняхуся, царицы любовию ту благоукрашаху, архиереи страхом сретаху, верных же множества, духовно торжествующе, вопияху: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще безбожников безумный совет икону Твою, Пречистая, разорити, от Тебе, Дево, посрамленный, и обретше образ Твой святый, от всякаго действа сокрушительна невредим, монаси и мирстии страхом и любовию возопиша Ти сицевая:
Радуйся, крепосте несокрушимая; радуйся, стено нерушимая.
Радуйся, лютых безбожников совет посрамившая; радуйся, чаяния врагов осуетившая.
Радуйся, хулителей уста заградившая; радуйся, икону Твою святую невредимо сохраншая.
Радуйся, от руки злодейской сия соблюдшая; радуйся, очи Твои от скверных дел человеческих обращающая.
Радуйся, лица Твоего Пречистаго от нас, убогих, не отвращающая; радуйся, из руки диаволи грешныя исхищающая.
Радуйся, прощение кающимся возсиявающая; радуйся, двери милосердия Божия ходатайством Твоим отверзающая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 6

Проповедует мир весь милости, от иконы Твоея изливаемыя, Всецарице! Отнелиже бо изшла еси тою из земли Русския, несть град, ниже весь, в нихже не бе являема сила Твоя. Темже от всех язык спасеннии и Тобою вопиют благодарно Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияй нам паки свет упования, Богородице Пречистая, зарю спасения миру возвестившая во Твоем рождестве. Не предаждь нас до конца в руце врагов наших и советы нечестивых и лютых отступников скоро разори. Да будет и страна наша Российская, якоже древле дом Твой, да процветет в ней благочестие, святыя обители и храмы да благоукрасятся, людие же, от лютых безбожников избавльшеся, да торжествуют с веселием, славяще Твое заступление и зовуще Ти таковая:
Радуйся, любовию Твоею всему миру возсиявшая; радуйся, из уст Божественных Сына Твоего всыновление рода человеческаго приявшая.
Радуйся, Мати Божия и Мати христианом; радуйся, недугов отъятие и Целительнице раном.
Радуйся, в темницах сущих незаходимый Свете; радуйся, узников отрадо и пространство клетей.
Радуйся, за правду гонимых дерзновение; радуйся, за веру страждущих тернение.
Радуйся, мучеников венчание; радуйся, мучителей грозное воздаяние.
Радуйся, связнем узы разрешающая; радуйся, телом и душою плененных свобождающая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 7

Хотящу праведному Судии и Богу человеки, Того забывающия, вразумити, попусти бранем велиим на земли воздвигнутися. Языцы бо смятошася и царства поколебашася. Смерть и ужас по лицу земли проидоша, плач и стенание воздух огласи. Тогда убо вси, иже на Тя упование возложиша, Богородице, ко образу Твоему усердно притекаху и, от Тебе единыя спасения чающе, Богу, давшему Тя людем Заступницу, вопияху: Аллилуиа.

Икос 7

Новые знамения и чудеса велия явила еси от иконы Твоея честныя, Богомати, егда услышахом глас брани. Градом бо горящим и земли трясущейся, чертогом разрушаемым и пругом, воздух исполняющим, соблюла еси церковь, в нейже образ Твой, Всецарице, пребываше, невредиму: вси же в ней молящиися, чудо видяще, едиными усты возопиша Ти таковая:
Радуйся, Державная Воеводо; радуйся, на Нюже уповают вси народи.
Радуйся, Церкве Столп и Утверждение; радуйся, всякия святыни защито и ограждение.
Радуйся, победо, мир побеждающая; радуйся, и неимущия упования спасающая.
Радуйся, благая Послушательнице молений прилежных; радуйся, безпомощных помоще и надеждо ненадежных.
Радуйся, сатану под нозе наша сокрушающая; радуйся, огню и стихиям повелевающая.
Радуйся, иконою Твоею нас остеняющая; радуйся, Покровом Твоим нас осеняющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 8

Странное и страшное знамение явила еси, Всесвятая, егда домом разрушаемым, храмину малую, юже освятила еси прежде иконы Твоея пребыванием, сохранила еси невредиму, старицу же и сына ея, в той крыющихся, целых представила еси. Тем же вси, зрящия и слышащия сия, ужасахуся ужасом, страхом вопиюще: Аллилуиа.

Икос 8

Весь мир любовию Твоею Богоподобною объемлеши, Приснодево, ближняя и дальняя посещающи и всю поднебесную во иконе Твоей приснопоклоняемей обтекающи. Тем же от восток даже до запад шествие Твое бысть, да вси невозбранно к той припадают, Тебе же Первообразней припевают сицевая:
Радуйся, всех радостей Радосте; радуйся, Чаше неупиваемая сладости.
Радуйся, нынешняго века скорбнаго утешение; радуйся, будущия жизни наслаждение.
Радуйся, веселящихся на небеси нас ради оставляющая; радуйся, к земли многоскорбней и многобедствующей приникающая.
Радуйся, со иконою Твоею благодатными стопы невидимо в домы наша входящая; радуйся, благословение и радование тем приносящая.
Радуйся, келии монашеския образом Твоим честным освящающая; радуйся, клети убогия паче палат царских тем украшающая.
Радуйся, храмы Божии Ликом Твоим Пресвятым облистающая; радуйся, в жилищах чтущих Тя незримо пребывающая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 9

Всяк возраст и всяк чин притекает к Тебе, Богоневесто Владычице, всем бо простерты суть Богоноснеи Твои руце, всем вся подаеши независтно, вся светлиши и утешаеши, Всецарице. Темже, о Тебе веселящеся, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя увядоша и ритори благоглаголивии изнемогоша, по долгу Тя прославити хотящии, Марие Богородице, недоумеет бо всяк ум благохвалити Тя по достоянию, обаче аще мы умолкнем — камение возопиют. Темже, аще и недостойнии суще, бренными усты дерзаем взывати Ти таковая:
Радуйся, пророков огнедохновенный глаголе; радуйся, апостолов проповеде неумолкаемая.
Радуйся, преподобных сердечное пение; радуйся, исповедников крепосте и дерзновение.
Радуйся, молчальников тайнолепная беседо; радуйся, риторов и Богопроповедников златыя уста.
Радуйся, на страсти подвизающихся превознесенная наградо; радуйся, всех праведников Божественная отрадо.
Радуйся, матерей славо и девства похвало; радуйся, старцев покое и юных Водительнице.
Радуйся, Адама смертнаго Дщи, Богу же Родительнице; радуйся, славою неизреченною близ Бога сияющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 10

Спастися миру тепле помолися, Богородице, помощи бо Твоея требует, сетям лукаваго, по всему лицу земли распростертым, языком же шатающимся и бурям напастей, на Церковь Божию воздвигаемым; темже, якоже в Кане Галилейстей иногда, рцы слово к Сыну Твоему и Богу, да воду искушений же и скорбей в вино умиления и веселия Божественнаго претворит, да поем Ему выну: Аллилуиа.

Икос 10

Стена необорима нам буди, Всенепорочная, сопротив ополчений видимых и невидимых враг, державно по нас поборающи, любовию вопиющих Ти таковая:
Радуйся, Богоноснеи руце Твои о нас к Богу присно воздвигающая; радуйся, духов злобы под нозе наша покоряющая.
Радуйся, князя тьмы хитросплетенные советы посрамляющая; радуйся, тучи помыслов Духом Божиим развевающая.
Радуйся, уныние от нас отгоняющая; радуйся, треволнения житейския смиряющая.
Радуйся, бурем напастей повелевающая; радуйся, обуреваемых благодатно окормляющая.
Радуйся, из глубины зол извлачающая; радуйся, погибающим длани милостивно простирающая.
Радуйся, нози наша на пути спасения наставляющая; радуйся, руце наша во бранех укрепляющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 11

Пения наша, якоже Сын Твой вдовичу лепту, приими, Всесвятая, и подаждъ нам всегда Тебе сия приносити, живот наш в мире управляющи и грехом прощение дарующи, яко да в небесныя обители вшедше, воскликнем Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светообразный омофор Твой, Всеблагая, над землею нашею невидимо простри, нечестия безлунную ночь прогоняющи, зарю же пакибытия возсиявающи, да в радости немолчно зовем:
Радуйся, воистину в Солнце облеченная; радуйся, венцем от звезд увязенная.
Радуйся, рясны златыми преиспещренная; радуйся, красото неизреченная.
Радуйся, Светлосте, денницы светлейшая; радуйся, теплото, солнца любезнейшая.
Радуйся, зарнице будущаго века; радуйся, Свете невечерний ангелов и человеков.
Радуйся, темныя демонския полки далече отгоняющая; радуйся, неверия тьму просвещающая.
Радуйся, во оружия света нас облекающая; радуйся, Святыне, цветы всех добродетелей благоухающая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Читайте также:  Псалом 17: текст молитвы, значение и история, толкование, для чего читают и правила чтения священного текста

Кондак 12

Благодать возблагодать от иконы Твоея прияхом, Богородице Пречистая. Никтоже бо, притекаяй к той с верою, тощь отходит, но кийждо по потребе своей дар Божественный приемлет и радостию венчается, вопия к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем Тя, величаем Тя, поклоняем Ти ся, Госпоже Пречистая, сытости похвал Твоих отнюдь не знающе, и припадающи пред честным Твоим образом, умильно взываем Ти сице:
Радуйся, душ наших сладчайшая весно; радуйся, сердец наших светлейшее утро.
Радуйся, высото недомышляемая; радуйся, славо неувядаемая.
Радуйся, блаженство нескончаемое; радуйся, благосте неизсякаемая.
Радуйся, веселие неизреченное; радуйся, воистину едина Преблагословенная.
Радуйся, превыше всей твари Превознесенная; радуйся, в житии сем нас заступающая.
Радуйся, в час смертный верныя сретающая; радуйся, яко и на Страшнем Судищи спасаеши на Тя уповающия.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 13

О, Всепетая Мати и Мати всем христианом, Сына Твоего и Бога любовию подражающи, вопиеши к нам милостивно: не бойся, малое стадо, Аз есмь с вами и никтоже на вы! Темже Ти любовию припадающе и со слезами благодаряще, велегласно зовем: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Ангели удивишася, зряще Тя, Владычице, иконою Твоею, яко столпом огненным, нам предходящую в великом исходе нашем из земли, беззаконники порабощенныя. Не Моисея бо, но Самую Тя имамы Путеводительницу в скорбном странствовании нашем, темже Ти благодарне зовем:
Радуйся, благословенная Одигитрие; радуйся, истиннаго Пути Мати.
Радуйся, сквозе пустыню мира сего нас провождающая; радуйся, Амалика мысленнаго преславно побеждающая.
Радуйся, источники благодати от иконы Твоея источающая; радуйся, закон Сына Твоего, Христа Бога нашего, на скрижалех сердец наших написующая.
Радуйся, зноем страстей палимых благодатное окропление; радуйся, изнемогающих всемощное укрепление.
Радуйся, сердец смятенных тишайшая усладо; радуйся, странных и сирых Божественная отрадо.
Радуйся, землю обетованную нам приуготовляющая; радуйся, небеснаго Иерусалима врата нам отверзающая.
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 1

Избранной Воеводе и благой Одигитрии, путеводящей нас к Небесному Граду, приидите, припадем вси, града зде пребывающего не имущии, Тоя всесильнаго заступления просяще, чудеса же, от лет древних даже доныне от иконы Ея бываемыя, поминающе, велегласно возопиим:
Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Акафист и молитвы Пресвятой Богородице пред ее иконой “Знамение”

В православии люди обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице. Одной из наиболее почитаемых икон, перед которыми читают акафист, является образ «Знамение». Появление его на Руси относят к 11-12 векам. Свое название икона получила в честь чудесных событий, произошедших в Великом Новгороде. За всю историю были созданы списки с оригинала, некоторые из которых также известны чудодейственностью. «Знамение» и по сей день остается одним из наиболее почитаемых образов.

История

Самым древним изображением Божией Матери на Руси является новгородская икона «Знамение». Считается, что она была написана в середине 12 столетия. Однако свое название образ обрел лишь в 15 веке. Уже в 16 столетии о нем есть упоминание в документах. Полностью название «Знамение» навсегда закрепилось за иконой в 17 веке. А вот отмечать праздник образа начали, вероятно, еще до чуда, произошедшего в Новгороде в 1169 году. В летописях зафиксированы сведения об этом событии. Новгородские земли в то время были невероятно развитой территорией и крупным государственным образованием. Здесь проживали люди, которые не боялись высказать недовольство князьями. Жители заключили договор с владыкой, а потом и вовсе его прогнали. Процветающий регион бы лакомым куском.

Фото 1. История образа “Знамение” началась еще в 12 веке

В те далекие времена войска под командованием Андрея Боголюбского пришли к стенам Новгорода. Князья хотели завоевать славный город. Жители славного Новгорода оказались в сложной ситуации. Им ничего не оставалось делать, как молиться. Люди уповали на Божию помощь. Лишь на третью ночь архиепископу Иоанну во сне было видение. Необычный голос повелел ему в храме Спаса Преображения взять икону Пресвятой Богородицы и отнести ее на городскую стену. Служитель повиновался и вынес образ на указанное место. В тот момент, когда икона оказалась у стены, враги обстреляли укрепления стрелами. Одна из них вонзилась с в святой лик. Из глаз Богородицы полились слезы. Образ неожиданно повернулся к городу.

Такое знамение навело неповторимый ужас на войско, осаждавшее крепость. Воины начали бить друг друга. А вдохновленные новгородские жители бесстрашно пошли в бой, чтобы победить недруга.

Знамение Царицы Небесной заставило людей поверить в свои силы. В честь великой Заступницы архиепископ установил день празднования Знамения Богородицы. Этот праздник почитают и по сей день. Православные люди отмечают его 10 декабря.

Афонский иеромонах Пахомий Логофет написал несколько канонов для восхваления Девы Марии.

Интересен тот факт, что данные церковных летописей противоречат историческим фактам. Избавление от врагов произошло 25 февраля (старый стиль). Празднование же происходит 27 ноября по юлианскому и 10 декабря григорианскому календарю. Возникает вопрос. Почему даты не совпадают. Называют несколько возможных причин:

 • Празднование перенесли из-за Великого поста, во время которого неуместно устраивать торжества.
 • Дату могли изменить из-за желания почтить память Иоанна (посадника в Новгороде). Его именины были именно в этот день.

После произошедшего чуда икону вновь отправили в храм. В нем она находилась до 1356 года. После для образа воздвигли храм Знамения, который в дальнейшем стал собором Знаменского Новгородского монастыря. Однажды в новом здании возник пожар. Остановить его удалось только после того, как отслужили молебен. Очередное чудо произошло в 1611 году. Шведские войска захватили город. Образ «Знамение» защитил храм и монастырь от разорения. После революции икона находилась в музейной коллекции. Храму ее вернули в 1991 году. Говорят, что в день ее возвращения над куполами верующие видели сияние.

Значение

На иконе изображена Пречистая Дева, поднявшая руки вверх в молитве. На уровне груди находится Иисус Христос, благословляющий всех христиан. Существуют различные копии, на которых фигура Царицы Небесной изображается по пояс, в полный рост или по грудь. Если вы намерены приобрести образ «Знамение», его размеры можете выбрать самостоятельно.

Фото 2. За всю историю было создано много списков, часть из которых прославилась чудодейственностью.

В чем суть иконы:

 • Смысл образа состоит в том, что люди узнают о рождении Христа.
 • На иконе Дева Мария изображена в традиционной длинной одежде. Она простирает руки вверх. Такой стиль написания в иконографии называется «Оранта». Царица Небесная восхваляет Бога и дарует благословение верующим.
 • Изображение Божьего Сына дает возможность показать внутреннюю сущность Богородицы, которая является матерью Христа.

Через 400 лет после создания иконы ее отреставрировали. Восстановительные работы были необходимы, поскольку на полотне остались лишь элементы одежды Богородицы. Считается, что реставрацией занимался архиепископ Макарий, который позднее стал митрополитом Москвы.

При создании икона была названа «Святая Богородица». А вот термин Знамение добавили только в 15 веке. Сейчас святыня известна именно под этим названием.

В чем помогает

Перед иконой допускается чтение любых молитв – от восхваляющих до просительных. Духовники говорят, что образ дарит всем христианам свою защиту в любых конфликтных ситуациях (государственных и семейных), смягчает души врагов, избавляет от негативных эмоций. Икона помогает в решении непростых ситуаций, которые могут случиться с путником во время путешествия.

Кроме того, «Знамение» излечивает заболевания, особенно благостно ее влияние на глаза. Издавна со святыней обходили города, поверженные эпидемиями, после чего их удавалось остановить. Образ хранит дом от завистников, воров, сплетен, пересудов, недоброжелателей. Она осеняет обитателей жилища своей благодатью, даря их душам мир и любовь. Икона укрепляет в людях веру, спасает от необдуманных поступков, дарит смирение, кротость и терпение. Поэтому образ стоит иметь в доме каждому верующему человеку.

Списки

Не менее почитаются православными списки, обладающие чудотворным влиянием. Свои названия они получили по месту, в котором происходили чудеса:

Фото 3. Алабацкий образ является одной из копий известного оригинала.

 • Алабацкий образ исцелил послушника сразу после написания. Позднее излечилось еще много прихожан. В Амурский край она была привезена 350 лет назад. Очень быстро Божия Матерь стала защитницей местных земель. Исследователи полагают, что иконе не менее 400 лет. Создана она была рукой неизвестного мастера. Образ считают покровителем будущих матерей.
 • Курская-Коренная икона связана с именем Серафима Саровского. Она стала очень известной в Европе и Америке. Ее история началась в 13 веке во время нашествия хана Батыя на Русь. Курс находился после разорения врагами. Однажды около города местный житель обнаружил необычный предмет. Рассмотрев его, он понял, что это образ «Знамение». В момент явления иконы случилось диво. На месте ее обнаружения забил родник. Произошло это событие в 1295 году. Охотник не рискнул оставить лик в лесу. Но на месте его обретения он построил деревянную часовенку, куда и поместил икону. Вскоре о чудесном образе узнали жители Рыльска. Они стали приезжать к часовне. А немного позднее забрали икону в построенный в честь Богородицы храм. Однако самым чудесным образом лик пропал из церкви. Его обнаружили на месте явления. Люди вновь перенесли «Знамение» в Рыльск. Так происходило несколько раз. Но образ всегда возвращался на свое место. Икона помогла людям во время польско-литовской войны в 1612 году и в Отечественной войне 1812 года. На русской земле образ находился вплоть до 1920 года. Потом она покинула Россию вместе с эмигрантами. Сейчас она находится в православном храме под Нью-Йорком.
 • Царскосельская икона по ведению Елизаветы была помещена в золотой орнамент. Ее украсили драгоценными камнями. Мольбы перед этим образом спасли многих от холеры и чумы.
 • Златоустовская икона прославилась в 1848 году, когда Москва была охвачена холерой. Заболел и купец Иродион Воробьев. Вскоре во сне ему привиделось, что он оказался в Златоустовском монастыре. Купец под впечатлением от сновидения отправился в обитель. Там он увидел образ «Знамение» точно такой же, как и во сне. Молитва около иконы исцелила Воробьёва. По просьбе купца лик был перевезен в Троицкий храм. Перед иконой был прочтен молебен с водоосвящением. Для образа Воробьев сделал драгоценную ризу. Однажды исцелилась возле образа и женщина. Она сделала копию «Знамения». Ее тоже разместили в Троицком храме. В летописи монастыря сохранились многочисленные записи о чудесных исцелениях. Только за один 1848 год их было 8.

Великий образ был послан на землю Всевышним для спасения души и исцеления страждущих. В летописях зафиксированы многочисленные случаи чудодейственной силы икон.

Значение слова

Происхождение понятия неразрывно связано с термином знак. Вспомните, например, крестное знамение, которое мы используем перед иконами в храме. Это видимое проявление чувств верующего человека.

Фото 4. Наибольшую известность лик “Знамение” обрел в качестве защиты от войн.

Явил подобное знамение и образ Божией Матери, выражая заступничество и свою милость. Знамение можно понимать в качестве пророческого знака или чуда подобного тому, которое произошло в Новгороде. Икона «Знамение» сотворила чудо в период междоусобных войн. Ослабленная Русь стала легкой добычей для монгольских войск. Поэтому образ оплакивал не только Новгород, но и все русские земли.

Молитва

Молитвенные речи перед «Знамением» спасают людей от всяческих бедствий, угрозы от нечестивцев, кровавых войн. Святыня оказывает благостное влияние не только на того, кто около нее молится, но и на того, за кого просят. Многие прихожане приезжают в Софийский собор Новгорода, чтобы самостоятельно отблагодарить Богоматерь. Молитвы перед иконой «Знамение» обладает огромной силой. Ежедневное прославление Пречистой Девы приносит в жизнь верующих гармонию.

Чтобы молитва была услышана, необходимо очистить свое сознание. Только в этом случае возможные чудеса. В истории зафиксированы случаи о многочисленных случаях:

 • Молитва не раз избавляла от войн и бедствий, примиряя враждующие стороны. В летописях можно отыскать случаи, когда акафисты, посвященные «Знамению», спасали города от напастей.
 • Молитвенные обращения исцеляли людей во время эпидемий. Известны случаи выздоровления слепых, глухих и инфицированных холерой.
 • Молитвы снимают обиды и клевету. Акафист предупреждает нападение воров и преступников. Пречистая Дева может спасти во время стихийных катастроф.
 • Акафист читают с сложных случаях. Богоматерь имеет бесконечное сострадание, поэтому она стремиться избавить людей от несчастий.

Священники рекомендуют держать икону в освященном угле, который необходимо содержать в чистоте. Свое заступничество дева Мария подарит обитателям дома.

Перед образом читают молитвенное песнопение, называемое акафистом. Состоит оно из 25 частей – икосов и кондаков. Молитва призвана восхвалять и благодарить Матерь Божию. В кондаках заложен смысл праздника и хвалебных песнопений в адрес Богоматери. В икосах излагается сущность праздника. Каждый из них оканчивается репликой «радуйся».

Фото 5. Перед иконой читают акафист в честь Девы Марии.

Не все христиане знают, как необходимо читать акафист. Дословный перевод термина дает понять, что молитва читается только стоя. Допускается молиться сидя только немощным и беременным женщинам. Торжественный гимн можно читать дома и в храме. Перед акафистом читают основные молитвы. Торжественная песнь может читаться в любой день, кроме поста.

Приводим отрывок текста. Кондак 1:

«Взбранной Воеводе, Царице Небесе и земли, даровавшей нам пречудную икону «Знамение», благодарственное приносим пение. Ты же яко Благосердая Мати не отрини нашего сего моления, но благоволи прияти е, сподобив вопити Тебе тако:

Радуйся, Владычице, знамение милости Твоея нам являющая.»

Икона Божией Матери «Знамение»: история, молитвы

Икона Божией Матери «Знамение» — почитаемое Русской Православной Церковью 10 декабря изображение Богородицы с Божественным Младенцем. Подробности в статье!

Икона Божией Матери «Знамение»

Эта икона изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) — благословляющий Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов.

История иконы Божией Матери «Знамение»

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI — XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцы молились, прося Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ Новгородский Илия дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену.

Когда икону переносили, — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес.

Иконография

Тропарь, глас 4

Яко необоримую стену и источник чудес,/ стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем. / Темже молим Тя, / мир отечеству нашему даруй // и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Приидите вернии, светло да празднуем / всечестнаго образа Богоматере чудное явление / и от того благодать почерпающе, / первообразней умильно возопиим: // радуйся, Марие Богородице, Мати Божия, Благословенная.

Молитва

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающее дивное знамение Твоего заступления, великому Новеграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле на помощь отцем нашим ускорила еси, тако и ныне нас, немощных и грешных, сподоби Твоего матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоея Церковь Святую, град Твой (обитель Твою), всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию, умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, госпоже Всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем Суде его, да, спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое Имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Молитвы и акафист иконе Пресвятой Богородице "Прибавление ума" - священные тексты Богоматери о помощи в учебе

Чтимые чудотворные списки с иконы

«Знамение» Абалацкое (1637) – празднование 20 июля/2 августа и 27 ноября/10 декабря

«Знамение» Курская-Коренная (1295)– празднование 8/21 сентября, 27 ноября/10 декабря (1295) и в 9-ю пятницу по Пасхе, 8/21 марта (список 1898 года).

«Знамение» Серафимо-Понетаевское (1879) – празднование 27 ноября/10 декабря.

«Знамение» Царскосельское (XVII в.) — празднование 27 ноября/10 декабря.

Вы прочитали статью Икона Божией Матери «Знамение»: молитвы и чудеса. Читайте также:

Икона Богородицы Знамение Абалацкая и молитвы ей

Икона Знамение Абалацкая (Абалакская) – один из самых чтимых образов. Особенно почитают образ в Сибирской земле. Именно там появилась эта икона, там же Образ являл чудеса и исцеления.

Кому и в чем помогает образ Божией Матери Знамение Абалацкая

Икона обладает целительной силой. Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Абалацкая молятся при расслаблении и параличе, об исцелении болезней глаз и слепоты

Если искренне молиться, то Богородица Знамение поможет:

 • исцелиться от различных болезней.
 • при различных невзгодах и бедах.
 • укрепить веру.
 • получить милость Божию и заступничество Богоматери.

Молитвы иконе Пресвятой Богородицы Знамение Абалацкая

“О Пресвятая Владычице моя Богородице, милосердия сущи источник, покрове, упование и прибежище христиан! Тебе, Всесильней Предстательнице и Споручнице покаяния и спасения моего, аз, грешный раб Твой, вручаю душу и тело мое, входы и исходы моя, веру и жительство мое, кончину и число дней моих, глаголы и помышления моя, дела и начинания моя; Ты же, милостивая Мати Божия, мною руководствуй, покрывай, соблюдай и спасай мя от всех вражеских козней невредимо, да немолчно, до последняго издыхания моего, взываю Ти: Радуйся, Невесто неневестная! Радуйся, Святая, святых большая! Пресвятая Богородице, спаси мя! Аминь!

Тропарь Богородице Знамение Абалацкая

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с стяжа́вше Тя раби́ Твои́, Богоро́дице пречи́стая, сопроти́вных ополче́ния низлага́ем. Те́мже мо́лим Тя: мир гра́ду Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак Богородице Знамение Абалацкая

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице, и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́. Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем: ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Акафист Пресвятой Богородице Знамение Абалацкая

Существует также специальный Акафист, который читают перед Абалацкой иконой. Это молитвенное песнопение произносят в Храме во время молебнов и в день почитания Образа 27 ноября. При желании, читать его можно самостоятельно перед домашним образом.

Акафист Пресвятой Богородице перед ея иконой, именуемой «Абалацкая»:

Избранной Предвечным Царем в наше верных спасение небесе и земли Царице, благодарственныя похвалы приносим Ти, Богородице! Ты же, яко имущая державу непобедимую и милосердие неизреченное, от всяких нас бед свободи и вся благая нам даруй, да зовем Ти: Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Архангелы и Ангелы поют Тебе, Деве чистой, немолчныя песни на небеси. Мы же, грешнии, на земли преклоньша колена душ и сердец наших пред Пречистым Твоим образом со слезами умиления, бренными устами вопием Ти: Радуйся, Заступница наша усердная; Радуйся, Мати наша премилосердная. Радуйся, славо наша непроходящая; Радуйся, богатство наше неистощимое. Радуйся, Помощнице наша непреложная; Радуйся, Покровительница наша присная. Радуйся, радосте наша, от всякия скверны плоти и духа нас очищающая; Радуйся, Целительнице наша, болезней душевных и телесных нас избавляющая. Радуйся, похвало наша, радостей духовных нас не лишающая; Радуйся, Владычице наша, помощию Твоею недуги наша исцеляющая. Радуйся, прибежище наше, от врагов видимых и невидимых нас покрывающая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Видящи в трикратных видениих боголюбивая вдовица Мариа всечестнаго лица Твоего, Пресвятая Дево, изображение, ужасом великим одержима, убойся поведати о чудесных видениих своих людем, в сердцы же своем, из глубины души взывати Богу: Аллилуиа.

Разум неразумеваемый человеческими помыслы ища разумети в чудном явлении пречистаго Твоего, Богоматери, образа, блаженная Мария новаго удостойся видения, в немже великий святитель Николай грозно повеле ей возвестити виденное, она же со страхом и трепетом всем поведа тайну видения своего и всех научи взывати к Богородице: Радуйся, всех Зиждителя в Твоих ложеснах носившая; Радуйся, Бога плотию рождшая миру Спасителя. Радуйся, в рождестве девство нетленно сохраншая; Радуйся, на земли ангельски пожившая. Радуйся, Бога с человеки примирившая; Радуйся, святых всех Пресвятейшая. Радуйся, Дево Пресвятая, дивно явившая нам образ Свой; Радуйся, Благодатная, в явлении образа Своего милосердие нам являющая. Радуйся, о всех чтущих образ Твой святый промышляющая; Радуйся, всем молящимся Тебе пред святым образом Твоим по мере веры спасение подавающая. Радуйся, чудесами Твоего образа умы наша к горнему миру возводящая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Силу Божию ищущи уведети благовернии людие Тобольстии в дивных явлениях образа Твоего, Богомати, собрашася вкупе с архиереем своим Нектарием, да уверитися, яко милосердие Царицы Небесной восхоте посетити и в стране нашей всех, хотящих улучити спасение; уверившеся же и радующеся радостию великою, воспеша Богу: Аллилуиа!

Имеющи всеусердно желание стяжати сокровище небесное, святый лик Твой, Богородице, вси единодушно возжелаша первее своими руками устроити на месте явлений новую в честь Знамения Божией Матери церковь, юже и воздвигоша, со всем усердием воспевая Царице Небесной: Радуйся, ангельское великое удивление; Радуйся, праотеческое дивное утешение. Радуйся, пророческая высокая проповедь; Радуйся, апостольская преславная похвало. Радуйся, святителей изрядное украшение; Радуйся, мучеников крепкое утверждение. Радуйся, преподобных спасительное наставление; Радуйся, постников неизнемогающее воздержание. Радуйся» девствующих чистото и славо; Радуйся, отцев и матерей тихое веселие. Радуйся, всех православных христиан удобрение; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Буря помышлений сумнительных в радостную тишину преложися, егда видевшая в видениих образ Пречистыя Девы Богородицы указа быти его подобием Знамения Новгородския, точию с предстоящими святителем Николаем и Мариею Египетскою; темже и возопиша вси Богу: Аллилуиа.

Слышав Евфимий, разслабленный телом, но не духом, от некоего старца Павла, еже бы написати явленную икону в новую церковь, созидавшуюся по повелению Божию на Абалаке, потщася вдати дело сие искусному в живописании перводиакону Тобольския кафедры Матфею, егда же образ сей писаше, болящий по малу целяшеся и Богородице усердно пояше: Радуйся, Царице Небесная, явлением честныя Твоея иконы нас обрадовавшая; Радуйся, Мати Божия, чудесным целением от нея нас удивляющая. Радуйся, стране нашей светлое просвещение; Радуйся, земли нашей несокрушимое ограждение. Радуйся, по водам плавающим тишино; Радуйся, обуреваемым небурное пристанище. Радуйся, путешествующим легкое прехождение; Радуйся, блуждающим милосердная Наставнице. Радуйся, труждающимся благое покоище; Радуйся, обремененным тихое прибежище. Радуйся, в бедах сущим скорая Заступнице; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Боготечней звезде, приведшей иногда волхвов к Солнцу Правды Христу Богу нашему, подобно бысть явление иконы Твоея, Божественная Дево, в пределах наших: видящи бо молящихся пред нею, предки наши из Тебе познаваху Сына Твоего Спаса нашего, мы же научаемся усерднее пети Ему: Аллилуиа.

Видевши людие Тобольстии честную икону Божия Матере, явившую чудесное исцеление усердствовавшему написати ю, яко божественное сокровище прияша ю и яко многосветлый светильник поставиша в новом храме, ими созданном, радующеся и вопиюще к Богородице: Радуйся, светозарное Светило, страну нашу озаряющее; Радуйся, спасение душам нашим устрояющая. Радуйся, небесным светом сердца наша просвещающая; Радуйся, мир, тишину и благоденствие нам являющая. Радуйся, болящим духовно и телесно здравие подавающая; Радуйся, обидимых Своею честною ризою покрывающая. Радуйся, безнадежных известное надеяние; Радуйся, младенцев разум просвещающая. Радуйся, вдовиц и сирот Кормительнице; Радуйся, нагих одеяние и пленных избавление. Радуйся, просящим помощи скорая Помощница; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Проповедницы нелестнии великого милосердия Твоего, Владычице, к людем быша вси приявшии чудесныя исцеления от святыя иконы Твоея; вси же слышавшии и видевшии благодатныя токи, изливающиеся обильно от Тебе на страждующих и бедствующих, вкупе с ними радостно воспеваху Богу: Аллилуиа!

Возсия благодать от образа Твоего, Дево Чистая, яко солнце пресветлое в пределех наших, лучами чудес, истекающих от него, град наш и вся грады и страны не точию земли сибирския, но и российския озаряющая, сего ради недоумевающе изрещи величие чудес, от иконы Твоея бывших, Богородице, во умилении сердца, верою и любовию вопием Ти: Радуйся, черною немощию одержимых исцеляющая; Радуйся, болящих очами уздравляющая. Радуйся, падучих болезней избавляющая; Радуйся, слепым зрение отверзающая. Радуйся, злыя демоны от людей отгоняющая; Радуйся, беснующимся здравие подавающая. Радуйся, разслабленных от одра воздвизающая; Радуйся, немым язык и глаголание возвращающая. Радуйся, от всех лютых недугов врачующая; Радуйся, в сониих и видениих страждущим Себя являющая. Радуйся, от всяких напастей чудесно свобождающая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Хотяй прославити святую икону Твою, Богородице Дево, Сын Твой и Бог наш Господь Иисус Христос, воочию всех излия от нея неисчерпаемое чудес море, в немже вси погружающиеся с верою и упованием приемлют благодать исцелений и, благодарящи Господа, со страхом и любовию умиленно вопиют Ему: Аллилуиа.

Новыя и преславныя чудеса благодати Твоея, Богородице, яви нам Господь, егда святая икона Твоя носима бе по градом и весям страны нашея; мнози бо верующие внезапу исцеляхуся от разнообразных неисцельных недугов, и неверные к вере обращахуся, с удивлением, умилением и любовию воспевая Тебе: Радуйся, всякие болезни исцеляющая; Радуйся, вся недуги отгоняющая. Радуйся, любовию серафимскою присногорящая; Радуйся, души и сердца наша любовию божественною воспламеняющая. Радуйся, огонь Божества в Себе вместившая; Радуйся, пламене страстей наших изменяющая. Радуйся, от огня греховнаго верующих в Тя соблюдающая: Радуйся, от огня геенскаго любящих Тя избавляющая. Радуйся, от запаления огненнаго жилища наша сохраняющая; Радуйся, света Твоего зарями мрак неведения нашего разгоняющая. Радуйся, теплая наша Заступница и усердная к Богу о нас Молитвенница; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Странное видение честныя иконы Богоматери, свыше явленное с предстоящими святителем Николаем и Мариею Египетскою, разумевше, устранимся, мужие и жены, мира суетнаго, ум к небесным возводящи; сего бо ради и дадеся нам чудная икона Богородицы, да взирающе на ню, горняя мудрствуем, а не земная, вопия к Богу: Аллилуиа!

Вся еси в вышних, но и нижних не оставляешь Богородице Дево, чудесы бо Твоими, от святыя иконы Твоея, яко от живаго и независтнаго источника, изливающимися, присно нас просвещаеши, верою к Тебе притекающих и зовущих таковая: Радуйся, нищих духом неистощимое богатство и милостей бездно; Радуйся, Мати чадо-любивая, печальных незримое утешение. Радуйся, Голубице кроткая, тихая и незлобивая; Радуйся, Горлице благогласная, ненавидимых тайное успокоение. Радуйся, грешников спасение и к Богу присвоение; Радуйся, правоверных всех твердое ограждение. Радуйся, невидимое надеющимся на Тя поможение и заступление; Радуйся, ангельский уме, присно зрящий Бога. Радуйся, светозарная звездо умнаго солнца; Радуйся, Херувимов и Серафимов славнейшая. Радуйся, Архангелов и Ангелов честнейшая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Вся страна наша богохранимая, милостями Твоими, Богомати, облагодатствованная, имея икону Твою чудотворную в щит и ограждение от врагов видимых и невидимых, незримою Твоею помощию побеждает вся супостаты своя, Богу же в радости сердца благоговейно вопиет: Аллилуиа.

Витийство наше песенное, яко детское немотствование, не довлеет к изглаголанию всех чудес и благодеяний, Тобою, Владычице, явленных и присно являемых нам от дивныя иконы Твоея; сего ради недоумевающе благохвалити Тя по достоянию, со смирением взываем Ти: Радуйся, славящих Тя всегда прославляющая; Радуйся, от огня, града и весей наших хождением иконы Твоея освящающая. Радуйся, храмы и домы наша иконою Твоею благодатно посещающая; Радуйся, молитвы молящихся Тебе к Богу возносящая. Радуйся, рыданий и воздыханий наших никогда же отметающая; Радуйся, пришествием Твоея иконы радости наша усугубляющая. Радуйся, все скорби наша и горькия беды ею услаждающая; Радуйся, унывающих Твоим человеколюбием ободряющая. Радуйся, поклоняющимся явленной Твоей иконе радость и здравие подавающая; Радуйся, души верных милосердием Твоим умиляющая. Радуйся, радосте наша, иконою Твоею святою присно нас утешающая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Спасти хотяй род человеческий от вечнаго мучения и дати ему Царство Небесное, человеколюбивый Господь дарова нам, грешным, Матерь Свою в помощь, покров и защищение; буди же нам, о Всеблагая, Помощница, Заступница и Руководительница во всем житии нашем, во исходе и по кончине нашей не остави нас, милостию вопиющих: Аллилуиа.

Стена еси воистинну необоримая, Богородице Дево, всем к Тебе прибегающим; никто же бо притекаяй к Тебе отходит тощь, темже ущедряеми милостию Твоею, во умилении души молим Тя: покрый, заступи и спаси всех нас, безпомощных, от всяких бед, искушений и озлоблений, Тебе с любовию взывающих: Радуйся, крепкая защито возложивших на Тя упование; Радуйся, воинству споборяющая. Радуйся, судиям немздоприемным Споспешница; Радуйся, наставников и детоводителей вразумление. Радуйся, познания истины чистое зерцало; Радуйся, сохранения веры крепкое забрало. Радуйся, всеблагая Утешительница несчастных; Радуйся, сиротам безприютным Покровительница. Радуйся, всех детей благословляющая; Радуйся, всякую юность к добру направляющая. Радуйся, всех возрастных в святой жизни укрепляющая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Пения и моления наша пред святою и чудотворною иконою Твоею, Тебе возносимая, приимши, благосердная Владычице, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас от всякаго злаго обстояния, да тихое и безмолвное житие под кровом Твоим поживем во всяком благочестии и чистоте, из глубины души умиленно воспевая Богу: Аллилуиа.

Светоприемную свещу света божественнаго, яко Богородицу и Матерь Света Невечерняго, разумевающи и почитающи Тя, Пречистая, како возможем изрещи благодатная Твоя озарения, приснотекущая от иконы Твоея, яко от солнца лучезарнаго; обаче озарения Твоего милостиваго, Всеблагая, ищущи, дерзаем воспевати Тебе: Радуйся, заре незаходимая, светом вечным нас осиявающая; Радуйся, луно, от Солнца Правды нас облиставающая. Радуйся, светильниче, на свещ-нице превысшем поставленный; Радуйся, свеще неугасимая огня невещественнаго. Радуйся, Мати света истиннаго, благочестивых души просвещающая; Радуйся, свет райския жизни нам источающая. Радуйся, присноблажащих Тя пресветло ублажающая; Радуйся, усердно молящихся Тебе светом благодати озаряющая. Радуйся, всякую старость образцом святой жизни соделывающая; Радуйся, тьму, в которой живут язычники, неверующие, еретики и раскольники, истребляющая. Радуйся, всех грешников светом Твоим просвещающая и к покаянию приводящая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Благодати залог давшая нам святую икону Твою, Мати Бога Вышняго, испроси нам у Небеснаго Владыки, Сына Твоего и Бога нашего, благодать Святаго Духа; воздвигни нас из глубины греховныя, просвети сердечныя очи наша к зрению спасения, оживотвори сердца наша духом благочестия и страха Божия, духом чистоты и правды, духом любви и милосердия, да всегда поем Богу: Аллилуиа!

Поющи Твоя древняя и новая милости и чудеса, Богородительнице, хвалим Тя вси, яко твердую и надежную Предстательницу нашу, со умилением поклоняемся Тебе, выну молящейся о нас и благотворящей нам; веруем бо и уповаем, яко испросиши и подаси нам вся благая и спасительная, временная и вечная, воспевающим Ти: Радуйся, непостыдное упование в животе, во исходе и по кончине нашей; Радуйся, уповающим на Тя мирен конец живота сего подающая. Радуйся, в день судный наша надежда и защищение; Радуйся, Судий праведнаго умоление. Радуйся, всех кающихся грешников прибежище и заступление; Радуйся, всех праведных слава и утешение. Радуйся, радость выну Тебе приносящих радости вечныя сподобляющая; Радуйся, слезныя моления наша милостивно приемлющая. Радуйся, покровом Твоим от врагов видимых и невидимых нас покрывающая; Радуйся, всех нас, грешных, ко спасению и восприятию благ вечных наставляющая. Радуйся, поклоняющимся иконе Твоей и Тя на помощь призывающим скоро помогающая; Радуйся, Святая, святых большая. Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

О Всеблагая Мати Дево, Богородице, присно благодеющая нам во святей иконе Твоей, нынешнее приемши Тебе единей прикладное приношение, от всяких нас бед, напастей и скорбей временных и вечных избави и сподоби нас, рабов Твоих, в селениих райских водворитися, да во вся веки поем: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Предлагаем Вам послушать исполнение молитвы Пресвятой Богородице и впустить в свое сердце Божественный свет и Веру:

История иконы и ее значение

Свое название икона Матери Божией Знамение Абалацкая получила в честь небольшого татарского села Абалак, расположенного неподалеку от Тобольска. Одной из жительниц села, вдове по имени Мария, которая отличалась добротой и праведным образом жизни, было явление. Женщине явилось три иконы: Марии Египетской, Николая Святителя и Богоматери. Голос от иконы повелел вдове сообщить односельчанам, что требуется на сельском погосте возвести храм, и освятить в честь явившихся в видении два предела: первый – во имя Марии Египетской, другой — во имя Николая Святителя.

Читайте также:  Акафист и молитвы Пресвятой Богородице пред ее иконой "Калужская" - священные тексты Богоматери о здравии и исцелении

Икона является приблизительным списком «Знамения» новгородского, написанного в честь мудрости Божией – Софии. Единственное отличие — образы Святых Марии Египетской и Николая, добавленные в память о чудесном видении.

История написания

Епископ Тобольский дал благословение на возведение сельской церкви, и очень скоро приступили к строительным работам. Знамение Абалацкая была написана к открытию нового храма

Предположительным автором мог быть дьяк Есипов – служитель Архиерейского Тобольского дома. Буквально с момента начала создания иконы, явлены были знамения и удивительные исцеления.

Православные молитвы ☦

Акафист иконе Божией Матери «Знамение»

Оглавление:

Кондак 1

Избранной Воеводе и благой Одигитрии, путеводящей нас к Небесному Граду, приидите, припадем вси, града зде пребывающего не имущии, Тоя всесильнаго заступления просяще, чудеса же, от лет древних даже доныне от иконы Ея бываемыя, поминающе, велегласно возопиим:

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Икос 1

Ангели удивишася, зряще Тя, Владычице, иконою Твоею, яко столпом огненным, нам предходящую в великом исходе нашем из земли, беззаконники порабощенныя. Не Моисея бо, но Самую Тя имамы Путеводительницу в скорбном странствовании нашем, темже Ти благодарне зовем:

Радуйся, благословенная Одигитрие; радуйся, истиннаго Пути Мати.

Радуйся, сквозе пустыню мира сего нас провождающая; радуйся, Амалика мысленнаго преславно побеждающая.

Радуйся, источники благодати от иконы Твоея источающая; радуйся, закон Сына Твоего, Христа Бога нашего, на скрижалех сердец наших написующая.

Радуйся, зноем страстей палимых благодатное окропление; радуйся, изнемогающих всемощное укрепление.

Радуйся, сердец смятенных тишайшая усладо; радуйся, странных и сирых Божественная отрадо.

Радуйся, землю обетованную нам приуготовляющая; радуйся, небеснаго Иерусалима врата нам отверзающая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 2

Видехом, видехом выну чудеса и знамения Твоя, Владычице, исповедуем милость, не таим благодеяний Твоих, обаче велегласно вопием: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божий кто постиже и тайну судеб Его кто повесть? Возводит бо и низводит, смиряет и возносит, поражает и исцеляет, и кто бысть советник Ему? Темже и нас, грех наших ради, смири и царство наше низложи, сыны наша по всему лицу земли разсеяв. К кому убо прибегнем в скорби нашей, к кому руце прострем, аще не к Тебе, Всеблагая. Обаче сердцем сокрушенным вопием Ти таковая:

Радуйся, Сына Твоего за нас умоляющая; радуйся, праведный гнев Божий утоляющая.

Радуйся, беззаконий наших очищение; радуйся, грешным Ходатаице прощения.

Радуйся, светильник упования немеркнущий нам возжегшая; радуйся, во исходе и странствовании нашем иконою Твоею нам предтекшая.

Радуйся, вся разсеянныя воедино собирающая; радуйся, омофором Твоим светообразным вся покрывающая.

Радуйся, раздоры и нестроения умиряющая; радуйся, советы нечестивых разоряющая.

Радуйся, плавающих в житейском море окормляющая; радуйся, попечением Твоим ни единаго же оставляющая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 3

Силы Тобою деются и благодать от честныя иконы Твоея неоскудно изливается, Преблагословенная Дево, вся подвизая о Тебе вопити: Аллилуиа.

Икос З

Имущи милосердие неизреченное, тамо благодать Твою возсияваеши, Всеблагая, идеже тьма огустевает и скорби преумножаются, темже не оставила еси нас сирых, обаче во иконе Твоей к нам убогим пришла еси, славящим Твое снисхождение и вопиющим сице:

Радуйся, чудес море; радуйся, милости пучино.

Радуйся, благодати приснотекущий источниче; радуйся, исцелений кладезю неисчерпаемый.

Радуйся, естества уставы победшая; радуйся, законы естественныя пременившая.

Радуйся, скорби наша на радость прелагающая; радуйся, плач и стенание в веселие духовное претворяющая.

Радуйся, озлобления и беды на пользу нам обращающая; радуйся, враги наша преславно смиряющая.

Радуйся, чаяния врагов посрамляющая; радуйся, поющия Тя возвеселяющая.

Радуйся Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 4

Бури искушений, на нас находящия, скорбям же и болезням, нас посещающим, егда терпению в нас оскудевати и духу нашему смущатися, притецем ко образу Пречистая Девы и слезы точаще Той, от сердца возопиим: Богоноснеи руце Твои нам простирающи, из глубины зол возведи ны, яко да благодарными усты зовем: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаху древле людие российстии слух явления святаго Твоего образа в дубраве Курстей и текше к нему со тщанием, умильно взываху: «Откуду нам сие, да прииде к нам Мати Господа нашего», узрев же икону Твою, Владычице, при корене древеснем лежащую, и приемше ю, яко сокровище великое, возопиша Тебе, Первообразней:

Радуйся, раю светлейший, древо Жизни израстивший; радуйся, вертограде Божественный, древо Церкви прозябший.

Радуйся, Цвете благовонный, мир весь облагоухаяй; радуйся, крине непорочный, вселенную украшаяй.

Радуйся, лозо благоплодная, вином умиления всех напоившая; радуйся, розго освященная, плоды сладостными род человеческий напитавшая.

Радуйся, кореню домостроительства Божия; радуйся, спасения нашего верх и главизно.

Радуйся, злыя наши страсти из корене посекающая; радуйся, добродетелей сад насаждающая.

Радуйся, добрые обычаи в нас вкореняющая; радуйся, причастники райския жизни быти нас сподобляющая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 5

Боготочней звезде подобящеся, икона Твоя честная, Госпоже, землю Русскую и грады ея обтекаше, царие сей благоговейно поклоняхуся, царицы любовию ту благоукрашаху, архиереи страхом сретаху, верных же множества, духовно торжествующе, вопияху: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще безбожников безумный совет икону Твою, Пречистая, разорити, от Тебе, Дево, посрамленный, и обретше образ Твой святый, от всякаго действа сокрушительна невредим, монаси и мирстии страхом и любовию возопиша Ти сицевая:

Радуйся, крепосте несокрушимая; радуйся, стено нерушимая.

Радуйся, лютых безбожников совет посрамившая; радуйся, чаяния врагов осуетившая.

Радуйся, хулителей уста заградившая; радуйся, икону Твою святую невредимо сохраншая.

Радуйся, от руки злодейской сия соблюдшая; радуйся, очи Твои от скверных дел человеческих обращающая.

Радуйся, лица Твоего Пречистаго от нас, убогих, не отвращающая; радуйся, из руки диаволи грешныя исхищающая.

Радуйся, прощение кающимся возсиявающая; радуйся, двери милосердия Божия ходатайством Твоим отверзающая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 6

Проповедует мир весь милости, от иконы Твоея изливаемыя, Всецарице! Отнелиже бо изшла еси тою из земли Русския, несть град, ниже весь, в нихже не бе являема сила Твоя. Темже от всех язык спасеннии и Тобою вопиют благодарно Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияй нам паки свет упования, Богородице Пречистая, зарю спасения миру возвестившая во Твоем рождестве. Не предаждь нас до конца в руце врагов наших и советы нечестивых и лютых отступников скоро разори. Да будет и страна наша Российская, якоже древле дом Твой, да процветет в ней благочестие, святыя обители и храмы да благоукрасятся, людие же, от лютых безбожников избавльшеся, да торжествуют с веселием, славяще Твое заступление и зовуще Ти таковая:

Радуйся, любовию Твоею всему миру возсиявшая; радуйся, из уст Божественных Сына Твоего всыновление рода человеческаго приявшая.

Радуйся, Мати Божия и Мати христианом; радуйся, недугов отъятие и Целительнице раном.

Радуйся, в темницах сущих незаходимый Свете; радуйся, узников отрадо и пространство клетей.

Радуйся, за правду гонимых дерзновение; радуйся, за веру страждущих тернение.

Радуйся, мучеников венчание; радуйся, мучителей грозное воздаяние.

Радуйся, связнем узы разрешающая; радуйся, телом и душою плененных свобождающая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 7

Хотящу праведному Судии и Богу человеки, Того забывающия, вразумити, попусти бранем велиим на земли воздвигнутися. Языцы бо смятошася и царства поколебашася. Смерть и ужас по лицу земли проидоша, плач и стенание воздух огласи. Тогда убо вси, иже на Тя упование возложиша, Богородице, ко образу Твоему усердно притекаху и, от Тебе единыя спасения чающе, Богу, давшему Тя людем Заступницу, вопияху: Аллилуиа.

Икос 7

Новые знамения и чудеса велия явила еси от иконы Твоея честныя, Богомати, егда услышахом глас брани. Градом бо горящим и земли трясущейся, чертогом разрушаемым и пругом, воздух исполняющим, соблюла еси церковь, в нейже образ Твой, Всецарице, пребываше, невредиму: вси же в ней молящиися, чудо видяще, едиными усты возопиша Ти таковая:

Радуйся, Державная Воеводо; радуйся, на Нюже уповают вси народи.

Радуйся, Церкве Столп и Утверждение; радуйся, всякия святыни защито и ограждение.

Радуйся, победо, мир побеждающая; радуйся, и неимущия упования спасающая.

Радуйся, благая Послушательнице молений прилежных; радуйся, безпомощных помоще и надеждо ненадежных.

Радуйся, сатану под нозе наша сокрушающая; радуйся, огню и стихиям повелевающая.

Радуйся, иконою Твоею нас остеняющая; радуйся, Покровом Твоим нас осеняющая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 8

Странное и страшное знамение явила еси, Всесвятая, егда домом разрушаемым, храмину малую, юже освятила еси прежде иконы Твоея пребыванием, сохранила еси невредиму, старицу же и сына ея, в той крыющихся, целых представила еси. Тем же вси, зрящия и слышащия сия, ужасахуся ужасом, страхом вопиюще: Аллилуиа.

Икос 8

Весь мир любовию Твоею Богоподобною объемлеши, Приснодево, ближняя и дальняя посещающи и всю поднебесную во иконе Твоей приснопоклоняемей обтекающи. Тем же от восток даже до запад шествие Твое бысть, да вси невозбранно к той припадают, Тебе же Первообразней припевают сицевая:

Радуйся, всех радостей Радосте; радуйся, Чаше неупиваемая сладости.

Радуйся, нынешняго века скорбнаго утешение; радуйся, будущия жизни наслаждение.

Радуйся, веселящихся на небеси нас ради оставляющая; радуйся, к земли многоскорбней и многобедствующей приникающая.

Радуйся, со иконою Твоею благодатными стопы невидимо в домы наша входящая; радуйся, благословение и радование тем приносящая.

Радуйся, келии монашеския образом Твоим честным освящающая; радуйся, клети убогия паче палат царских тем украшающая.

Радуйся, храмы Божии Ликом Твоим Пресвятым облистающая; радуйся, в жилищах чтущих Тя незримо пребывающая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 9

Всяк возраст и всяк чин притекает к Тебе, Богоневесто Владычице, всем бо простерты суть Богоноснеи Твои руце, всем вся подаеши независтно, вся светлиши и утешаеши, Всецарице. Темже, о Тебе веселящеся, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя увядоша и ритори благоглаголивии изнемогоша, по долгу Тя прославити хотящии, Марие Богородице, недоумеет бо всяк ум благохвалити Тя по достоянию, обаче аще мы умолкнем — камение возопиют. Темже, аще и недостойнии суще, бренными усты дерзаем взывати Ти таковая:

Радуйся, пророков огнедохновенный глаголе; радуйся, апостолов проповеде неумолкаемая.

Радуйся, преподобных сердечное пение; радуйся, исповедников крепосте и дерзновение.

Радуйся, молчальников тайнолепная беседо; радуйся, риторов и Богопроповедников златыя уста.

Радуйся, на страсти подвизающихся превознесенная наградо; радуйся, всех праведников Божественная отрадо.

Радуйся, матерей славо и девства похвало; радуйся, старцев покое и юных Водительнице.

Радуйся, Адама смертнаго Дщи, Богу же Родительнице; радуйся, славою неизреченною близ Бога сияющая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 10

Спастися миру тепле помолися, Богородице, помощи бо Твоея требует, сетям лукаваго, по всему лицу земли распростертым, языком же шатающимся и бурям напастей, на Церковь Божию воздвигаемым; темже, якоже в Кане Галилейстей иногда, рцы слово к Сыну Твоему и Богу, да воду искушений же и скорбей в вино умиления и веселия Божественнаго претворит, да поем Ему выну: Аллилуиа.

Икос 10

Стена необорима нам буди, Всенепорочная, сопротив ополчений видимых и невидимых враг, державно по нас поборающи, любовию вопиющих Ти таковая:

Радуйся, Богоноснеи руце Твои о нас к Богу присно воздвигающая; радуйся, духов злобы под нозе наша покоряющая.

Радуйся, князя тьмы хитросплетенные советы посрамляющая; радуйся, тучи помыслов Духом Божиим развевающая.

Радуйся, уныние от нас отгоняющая; радуйся, треволнения житейския смиряющая.

Радуйся, бурем напастей повелевающая; радуйся, обуреваемых благодатно окормляющая.

Радуйся, из глубины зол извлачающая; радуйся, погибающим длани милостивно простирающая.

Радуйся, нози наша на пути спасения наставляющая; радуйся, руце наша во бранех укрепляющая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 11

Пения наша, якоже Сын Твой вдовичу лепту, приими, Всесвятая, и подаждъ нам всегда Тебе сия приносити, живот наш в мире управляющи и грехом прощение дарующи, яко да в небесныя обители вшедше, воскликнем Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светообразный омофор Твой, Всеблагая, над землею нашею невидимо простри, нечестия безлунную ночь прогоняющи, зарю же пакибытия возсиявающи, да в радости немолчно зовем:

Радуйся, воистину в Солнце облеченная; радуйся, венцем от звезд увязенная.

Радуйся, рясны златыми преиспещренная; радуйся, красото неизреченная.

Радуйся, Светлосте, денницы светлейшая; радуйся, теплото, солнца любезнейшая.

Радуйся, зарнице будущаго века; радуйся, Свете невечерний ангелов и человеков.

Радуйся, темныя демонския полки далече отгоняющая; радуйся, неверия тьму просвещающая.

Радуйся, во оружия света нас облекающая; радуйся, Святыне, цветы всех добродетелей благоухающая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 12

Благодать возблагодать от иконы Твоея прияхом, Богородице Пречистая. Никтоже бо, притекаяй к той с верою, тощь отходит, но кийждо по потребе своей дар Божественный приемлет и радостию венчается, вопия к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем Тя, величаем Тя, поклоняем Ти ся, Госпоже Пречистая, сытости похвал Твоих отнюдь не знающе, и припадающи пред честным Твоим образом, умильно взываем Ти сице:

Радуйся, душ наших сладчайшая весно; радуйся, сердец наших светлейшее утро.

Радуйся, высото недомышляемая; радуйся, славо неувядаемая.

Радуйся, блаженство нескончаемое; радуйся, благосте неизсякаемая.

Радуйся, веселие неизреченное; радуйся, воистину едина Преблагословенная.

Радуйся, превыше всей твари Превознесенная; радуйся, в житии сем нас заступающая.

Радуйся, в час смертный верныя сретающая; радуйся, яко и на Страшнем Судищи спасаеши на Тя уповающия.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 13

О, Всепетая Мати и Мати всем христианом, Сына Твоего и Бога любовию подражающи, вопиеши к нам милостивно: не бойся, малое стадо, Аз есмь с вами и никтоже на вы! Темже Ти любовию припадающе и со слезами благодаряще, велегласно зовем: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Ангели удивишася, зряще Тя, Владычице, иконою Твоею, яко столпом огненным, нам предходящую в великом исходе нашем из земли, беззаконники порабощенныя. Не Моисея бо, но Самую Тя имамы Путеводительницу в скорбном странствовании нашем, темже Ти благодарне зовем:

Радуйся, благословенная Одигитрие; радуйся, истиннаго Пути Мати.

Радуйся, сквозе пустыню мира сего нас провождающая; радуйся, Амалика мысленнаго преславно побеждающая.

Радуйся, источники благодати от иконы Твоея источающая; радуйся, закон Сына Твоего, Христа Бога нашего, на скрижалех сердец наших написующая.

Радуйся, зноем страстей палимых благодатное окропление; радуйся, изнемогающих всемощное укрепление.

Радуйся, сердец смятенных тишайшая усладо; радуйся, странных и сирых Божественная отрадо.

Радуйся, землю обетованную нам приуготовляющая; радуйся, небеснаго Иерусалима врата нам отверзающая.

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 1

Избранной Воеводе и благой Одигитрии, путеводящей нас к Небесному Граду, приидите, припадем вси, града зде пребывающего не имущии, Тоя всесильнаго заступления просяще, чудеса же, от лет древних даже доныне от иконы Ея бываемыя, поминающе, велегласно возопиим:

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

(После акафиста читается молитва)

Молитва иконе Божией Матери «Знамение»

«О Царице Небесная! Кто изочтет великое множество чудес Твоих, кто исчислит вопли молитвенных прошений, токи умиленных слез, благодарных воздыханий, пролитых пред иконою Твоею. Овеяна убо вся она скорбию народною, плачем угнетенных и радостною хвалою утешенных. Припадаху к ней людие, понесшие агарянское иго, плакаху Москва в смутное время, взываше Курск в нашествие вражеское. Вопияше вся область во дни смертоносных болезней и бед, и вся скорби на радость прелагала еси. Темже и ныне благослови землю Русскую. Спаси от греха, погибели и соблазнов страну нашу. Излей благодать на труд земледельческий и на всякое благое начинание общественное. Помяни, Пресвятая Дево, по имени всех предстоящих и молящихся и вся люди, требующия Твоего утешения, помощи и милосердия. Ты убо веси тайная сердец наших. Темже всем по потребе их прошения исполни. Изряднее же заблудших обрати к покаянию, нас же всех умудри светом Евангельския любви и добрых дел. Архипастыри и пастыри и вся верныя в Православии до смерти тверды покажи, в Царство Небесное управи и со Христом жити сотвори во веки веков. Аминь.»

Тропарь, глас 4

Яко необоримую стену и источник чудес, стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя, мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Честнаго образа Твоего знамение празднующе людие Твои, Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси, темже Тебе верою взываем: радуйся, Дево, христиан похвало.

Ин кондак, глас 4

Приидите вернии, светло да празднуем всечестнаго образа Богоматери чудное явление, и от того благодать почерпающе, Первозданной умильно возопиим: радуйся, Марие, Мати Божия Благословенная.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой честный, имже показала еси преславное знамение.

Сохранить акафист в социальных сетях:

Ссылка на основную публикацию