Житие Григория Синаита – полное жизнеописание и история, чудеса, мощи и дни памяти святого

ГРИГОРИЙ БЕЗМОЛВНИК

Преподобный Григорий Ктитор. Афон, монастырь Григориат

Григорий Безмолвник (Молчальник, Исихаст), Новый или Младший Синаит, Афонский, Горняцкий, Ктитор и Каллиграф (Доброписец) (Греч. Γρηγόριος ο Σιναΐτης, ο Ειρηνικός, Νέος, ὁ Ἡσυχαστὴς; + 1380 или после 1405), преподобный

Память 30 августа (Серб.), 7 декабря (Греч. [1]), 6 мая в Соборе прпп. Синаитов Сербских (Серб., Греч. [2]) и в Соборе Афонских преподобных

Служба сообщает, что преподобный родился в Сербии (хотя выдвигались предположения о его греч. происхождении [3]), подвизался в пещерах в горах на Афоне, где стал учеником прп. Григория Синаита. Среди чудес прп. Григория Безмолвника в службе упоминается избавление афонских монастырей от набега пиратов-“варваров”, когда по его молитве их корабли затонули.

Преподобный Григорий Ктитор

Иером. Амфилохий (Радович) высказал предположение, что прп. Григорий Безмолвник является одним лицом со старцем Григорием, учителем прп. Афанасия Метеорского [4], хотя, по мнению Н. Вейса и др. исследователей, наставником Афанасия был прп. Григорий Синаит [5]. Соглашаясь с иером. Амфилохием, ряд исследователей (архим. Иустин (Попович), игум. Петр (Пиголь)) дополнили биографию прп. Григория Безмолвника сведениями из Жития прп. Афанасия о том, что прп. Григорий Безмолвник познакомился с Григорием Синаитом и стал его учеником на Афоне. После ухода учителя он долгое время оставался на Св. Горе с одним из соучеников, Моисеем. Вскоре к ним присоединился Афанасий. В Житии несколько раз говорится о почтенном возрасте Григория Безмолвника в этот период. Из-за частых нападений разбойников монахи были вынуждены покинуть Афон и отправиться через Фессалонику в Веррию. По благословению Иакова, митр. Серрского, они поселились в Фессалии, около г. Стаги на высокой скале Стилос. Затем Афанасий переселился в др. место (ок. 1340) и впосл. основал Большой Метеорский монастырь, а прп. Григорий, прожив 10 лет в молитве и молчании, за что и был прозван Молчальником, вернулся в Фессалонику.

В Житии св. Ромила Видинского Григорий сообщает о себе, что пришел из Константинополя в Парорию после повторного возвращения туда из Загоры Ромила (в середине или конце первой половины XIV в., когда там жил св. Феодосий Тырновский). Вероятно, прп. Григорий пришел в Парорию, которая в 1340-х годах, при покровительстве болг. царя Иоанна Александра, переживала период расцвета, чтобы посетить места, связанные с именем его учителя Григория Синаита. Здесь он стал учеником мон. Илариона, учеником которого был и Ромил. Вскоре прп. Григорий перешел под начало Ромила и до его смерти почти неотступно пребывал с ним. Несколько раз автор подчеркивает греческое происхождение Ромила, что дает повод считать, что сам Григорий был славянином. После турецкого завоевания и запустения Парории они переселились в дальнюю пустыню в Загоре. Несколько раз посещали Тырнов. Потом Ромил тайно ушел на Афон, куда к нему вскоре отправился и Григорий.

После убийства покровителя Св. Горы серб. деспота Иоанна Углеши (сентябрь 1371) из-за угрозы турецких притеснений монахи покинули Афон. Ромил поселился в сербском монастыре Раваница и там умер (смерть Ромила в источниках датируется 1375, 1381 или 1385). Был ли Григорий в Раванице, из Жития непонятно. В конце он сообщает, что составил Житие в местности Мелана, близ Великой Лавры на Афоне.

Согласно некоторым исследователям [6], после ухода Ромила Григорий остался на Афоне и поселился в пещере выше совр. местоположения обители, в которой ранее подвизался прп. Григорий Синаит. Помолившись и ударив скалу жезлом, он извел источник, не иссякающий и по сей день. Вместе с собравшимися вокруг него учениками он спустился к морю, построил монастырь и освятил его во имя свт. Николая Чудотворца. К этому периоду исследователи относят составление Жития Ромила [7].

В конце 1370-х годов покинул Св. Гору и поселился в Хомольских горах (совр. Хомольске-Планина, Сербия), в Браничеве. В 1378 году в ущелье Ждрело, в пещере, он устроил церквушку, так же как и на Афоне, во имя свт. Николая Чудотворца. Впоследствии день памяти прп. Георгия Безмолвника, подобно дням памяти ктиторов других афонских монастырей, был установлен на следующий день после престольного праздника основанных им обителей. Весной 1379 года на берегу р. Млава Григорий встретился с серб. кн. Лазарем, который был знаком с Ромилом и пожелал увидеть его ученика. Князь даровал прп. Григорию грамоту на основание монастыря Пресв. Богородицы (впоследствии обитель получила название Горняк) и на пожизненное управление им. Грамоту подтвердил патриарх Сербский Спиридон [8].

Относительно кончины прп. Григория существовала версия, что он умер в Григориате, вернувшись туда из Сербии, а его мощи после пожара 1761 года сербы перенесли в Горняк (см.: Grujić). Германовский календарь сообщает, что в афонских актах была обнаружена подпись преподобного от 1405 года [9]. По преданию монастыря Горняк, он скончался в этом монастыре в 1380 году и был похоронен в Никольской церкви у северной стены в гробнице из плитняка, которая в 1932-1933 годах была зацементирована. В наосе церкви ранее была решетка, через которую можно было заглянуть в гробницу.

В истории местонахождения и почитания мощей прп. Григория много неясного. Об их пребывании с начала XVI и до конца XVII века в монастыре Орешковица упоминает прот Афона Гавриил [10] в Житии Нифонта II, патриарха Константинопольского [11]. С 1733 года гробница прп. Григория вновь упоминается в Горняке, с 1771 года мощи фигурируют как “погребенные в земле” в монастыре Войловица [12], а к концу XVIII века вновь вернулись в Горняк. Их перенос в Войловицу мог быть связан со “Вторым переселением сербов” на земли Австрийской империи в 1738 году. Не исключено, что в Войловице находились мощи другого соименного подвижника-исихаста. Из записи, сделанной 21 июня 1861 года на Минее служебной в Горняке, следует, что эта книга была приобретена на деньги, найденные рядом с гробницей Григория Нового. О том, что в 1900 году игум. Савва переложил мощи святого из гробницы в ковчег (размером 82×34 см) со стеклом в середине, свидетельствует надпись на ковчеге. Во время второй мировой войны он временно хранился в соборе г. Пожаревац.

В 1977 и 1979 годах иноки Горняка подарили две частицы мощей (часть главы и палец) монастырю Григориат, о чем мон. Герасим Микраяннанит составил службу.

Источники и хронологические противоречия

Разрозненные и хронологически противоречивые сведения о жизни прп. Григория содержатся в нескольких источниках. Житие на греч. языке, время составления которого неизвестно, после пожара 1761 года в монастыре Григориат, по сведениям С. Станоевича, было увезено сербскими монахами, и дальнейшая его судьба неизвестна (см.: Grujić). Греч. служба с Похвальным словом, написанная ранее 1761 года, сохранилась в списках 1847 и 1850 гг. [13]. Прп. Григорий Безмолвник изложил некоторые факты своей биографии в оставленном им Житии св. Ромила Видинского. На основании этих источников, а также с учетом сведений из Жития предполагаемого сподвижника Григория прп. Афанасия Метеорского, преданий монастырей, в которых прп. Григорий подвизался или был известен, архим. Иустин (Попович) составил полное Житие святого.

Хронологические несоответствия указывают на то, что, вероятно, церковное предание объединило в лице прп. Григория Безмолвника двух или более подвижников-исихастов с одним и тем же именем. Так, во-первых, это мог быть Григорий, основатель Григориата, который устроил этот монастырь не позднее 1328 года, о чем свидетельствует хрисовул имп. Андроника II Палеолога, выданный монастырю св. Дионисия. Во-вторых, другой Григорий, наставник прп. Афанасия Метеорского, но в момент их поселения в Метеорах (ок. 1340) он был уже старцем и не мог стать учеником Ромила, родившегося в 1330-х годах, а тем более пережить его и написать его Житие. При этом строительство монастыря Горняк твердо датируется 1379 годом на основании упомянутой грамоты кн. Лазаря.

Сочинения

 • Мон. Григория Житие прп. Ромила: По ркп. XVI в. Имп. Публ. б-ки собр. Гильфердинга: С прил. службы прп. Ромилу по ркп. XVII в. Белградской Нар. б-ки / Сообщ.: П. А. Сырку. СПб., 1900. (ПДП; Вып. 136);
 • Halkin F. Un ermite des Balkans au XIV siècle: La vie grecque inédite de St. Romylos // Byz. 1961. Vol. 31. P. 111-148.

Анализ Жития св. Ромила, написанного Григорием Безмолвником, показывает, что автор имел хорошее образование, но не светское, а полученное у учителей-исихастов, знал греческий и славянский языки. Стиль и способ изложения Жития имеют сходство со стилем и способом изложения Житий преподобных Григория Синаита и Феодосия Тырновского, автором которых был Константинопольский патриарх Каллист I. По словам прп. Григория Безмолвника, он составил Житие в память об учителе и по обету о неоскудении духовного семени, данному им прп. Пахомию Великому. В конце он приводит правила подвижнической жизни иноков, которые соответствуют учению прп. Григория Синаита о трех душевных силах, данных Богом человеку для спасения (словесной, яростной и желательной), и которые должны использоваться иноками по естеству, но в угоду Божию для борьбы со страстями и внушениями (прилогами). Григорий Безмолвник также приводит сведения по истории южнославянского монашества того периода, сообщает о турецких вторжениях в Византию, о нападении турок на Парорийскую обитель, о ее запустении, описывает природу, климат, некоторые части Парории и Тырнова.

Литература

 • Качаловский В. Серб. жития и летописи как источник для истории юж. славян в XIV и XV вв. // Слав. сб. СПб., 1876. Вып. 3. С. 183-222;
 • Βέης Ν. Α. Συμβολὴ εἰς τὴν ῾Ιστορίαν τῶν Μονῶν τῶν Μετεώρων // Βυζαντίς. 1909. Τ. 1;
 • ᾿Ακολουθίαι τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς Γρηϒορίου τοῦ κτίτορος τῆς ἐν ῾Αϒίῳ ῎Ορει ῎Αθῳ ῾Ι. Μ. τοῦ Γρηϒορίου καὶ τῆς ῾Αϒίας ῾Οσιοπαρθενομάρτυρος ᾿Αναστασίας τῆς ῾Ρωμαίας μετὰ ἐπιμνημοσύνου πρὸς τοὺς κτίτορας τῆς μονῆς λόϒου. Θεσσαλονίκη, 1921;
 • Grujić R. Grigorije // Stanojević S. Narodna enciklopedija srpsko-horvatsko-slovenacka. Zagreb, 1925. Knj. 1. C. 782;
 • Розов В. Синайцы в Сербии в XIV в. // Вsl. 1929. Т. 1. С. 16-21;
 • Радоjичић Ђ. Сп. Григориjе из Горњака // ИЧ. 1952. Књ. 3. С. 85-106;
 • он же. Књњижевна збивањњя и стварањња код Срба у средњњем и у турско доба. Нови Сад, 1967. С. 189-214;
 • Мечев К. Личността на писателя: Към характеристиката на изобразителна стил в Житието на Ромил Видински у мон. Григория // Лит. мисъл. София, 1972. T. 16. № 2. С. 76-92;
 • Jустин (Поповић), архим. Житиjе прп. оца нашег Григориjа Ћутливог или Горњачког // Он же. Житиjа светих за децембар. Београд, 1977. С. 251-259;
 • Γεώρϒιος (Καψάνης), ἀρχιμ. Περὶ τοῦ κτίτορος τῆς ἐν ῎Αθῳ ῾Ι. Μονῆς Γρηϒορίου καὶ τῆς σχέσεως αὐτοῦ πρὸς τὸν ῞Οσ. Γρηϒορίον τὸν Σιναΐτην // Παράδοση. ᾿Αθήνα, 1979. Τευχ. 12-14. Σ. 108-116;
 • Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). ῾Αϒιολόϒιον. Σ. 101-102;
 • Милеуснић С. Свети срби. Крагуjевац, 1989. С. 143-145;
 • Петр (Пиголь), игум. Прп. Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999. С. 140-154;
 • Афонский патерик. М., 2002р. Т. 2. С. 407-408; Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 2. Σ. 263.

Использованные материалы

 • Православная энциклопедия, т. 12, с. 725-727
  • http://www.pravenc.ru/text/166854.html

[3] Γεώρϒιος (Καψάνης), ἀρχιμ. Σ. 113, 117

[4] Амфилохиjе (Радовић), jером. Синаити и њихов значаj у животу Србиjе XIV и XV в. // Манастир Раваница: Споменица о шестоj стогодишњици, 1381-1981. Београд, 1981. С. 132

[6] Jустин (Поповић), архим. С. 144

[7] Богданов И. Тринадесет века българска лит-ра. София, 1983. Ч. 1. С. 135

[8] Марковић В. Православно монаштво и ман-ри у средњевековноj Србиjи. Горњи Милановац, 20022. С. 130; Павловић Л. Култови лица код Срба и Македонаца: Ист.-етногр. расправа. Смедерево, 1966. С. 196-198

[9] Saint Herman Calendar 2009, 99

[10] см. ст. Гавриил, имя 2 серб. книжников // ПЭ. Т. 10. С. 206

Григорий Нисский – епископ-хранитель православия

Чем удивительная была семья святого Григория? Почему его называют хранителем Православия? И на какие важнейшие богословские вопросы он давал ответы, а какие из его суждений вызывали серьезные споры.

Великие земляки

Григорий Нисский вместе со своим старшим братом Василием Великим и близким другом Григорием Богословом (или Григорием Назианзином) принадлежал к плеяде знаменитых Великих Каппадокийцев (Каппадокия – область Малой Азии, входившая в Восточную Римскую империю, ныне принадлежит Турции).

Все они были, как мы бы сейчас сказали, «земляки». А.В. Карташев писал, что «их родина Каппадокия и соседние области центра Малой Азии были местом жительства землевладельческих фамилий, полагавших честь своего звания и своих родов в том, чтобы дать своим детям возможно более высокое образование». Эти Отцы Церкви во второй половине IV века после Рождества Христова, опираясь на опыт античной философии, в строго православном духе разработали догмат о Святой Троице и утвердили его на Втором Вселенском Соборе (381 год).

Тогда Римская империя буквально сотрясалась спорами с арианами и другими еретиками, и дискуссии о Боге, Лицах Троицы и Их взаимоотношениях, о соотношении двух природ в Христе были столь распространены и повсеместны, что буквально выплеснулись на улицы и площади городов. Православные всех классов общества и состояний, всех степеней образования пустились в рассуждения и споры о догматах. Об этом с иронией и не без удивления писал сам Григорий Нисский:

«Одни, вчера или позавчера оторвавшись от черной работы, вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется прислуги, не раз битые, сбежавшие от рабьей службы, с важностью философствуют о Непостижимом. Все полно этого рода людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это — торговцы платьем, денежные менялы, продавцы съестных припасов. Ты спросишь их об оболах (копейках), а они философствуют о Рожденном и Нерожденном. Хочешь узнать цену на хлеб, отвечают: «Отец больше Сына». Справишься: готова ли баня? Говорят: «Сын произошел из несущих».

Что приснилось Григорию

Материал по теме

…Дальше можно только лететь

После Боговоплощения человек мог лишь попытаться, по мере сил, привести в соответствие со своим понятийным аппаратом то знание Бога, которое он получил во Христе

Получив сначала образование в языческой школе в Кесарии, Григорий потом занимался со своим старшим братом Василием, который учился в Афинах. Хотя Григорий принадлежал к столь уникальной христианской семье, он в юности очень увлекался античной риторикой и философией, и пережил своего рода искушение внешней ученостью, даже решил сначала стать светским оратором и учителем риторики.

Но судьбоносную роль в его жизни сыграл один сон. Когда однажды в имении его матери совершалось празднование в честь перенесения мощей сорока мучеников, приехавший на празднество Григорий, «присутствуя, скорее отсутствовал», и вообще был очень недоволен тем, что его оторвали от его ученых занятий. Но когда он лег спать, то во сне увидел, что хочет войти в сад, но некие светоносные воины не пропускают его, и только благодаря заступничеству одного из них ему наконец-то удается войти.

Это сновидение так сильно повлияло на Григория, что он оставляет мирские науки, обращается к чтению священных книг и становится чтецом («анагностом») на богослужебных собраниях. После смерти своей благочестивой жены Феосевии в 365 году Григорий, который было оставил обязанности чтеца и вновь увлекся чтением языческой литературы, вновь обращается к изучению Священного Писания. Вскоре он оставляет мир и селится в монастыре, основанном своим старшим братом Василием Великим.

Епископ-хранитель

Святитель Григорий Нисский. мозаика XI века в киевском Софийском соборе. Источник фото wikipedia.org

В это время сам Василий Великий ведет ожесточенную борьбу с арианской ересью. Когда он становится архиепископом Кесарийским, то в 372 году обращается к брату с просьбой стать епископом города Ниссы, поскольку ему были нужны верные помощники. После долгих убеждений Григорий соглашается.

Его епископство сопровождается многочисленными нападками ариан. В 375 году святителя несправедливо обвиняют в растрате церковных денег, лишают епископской кафедры и арестовывают. Однако Григорий бежит из-под стражи и скрывается в безопасном месте. Через три года, после гибели в Адрианопольской битве в 378 году императора Валента, покровительствовавшего арианам, Григорий возвращается в Ниссы на епископскую кафедру.

Григорий Нисский активно выступал против ересей ариан, евномиан и аполлинаристов, принимал участие в соборе 379 в Антиохии против еретиков, не чтивших непорочного девства Божией Матери, и других, поклонявшихся Богоматери как Божеству. Новый император Феодосий родом из Испании был твердым никейцем. Он созывает в Константинополе в 381 году Второй Вселенский Собор, который подтверждает Никейский символ веры, и в котором Григорий Нисский принимает активное участие. После и по итогам Второго Вселенского Собора императорским эдиктом 381 года имя Григория было включено в список епископов-хранителей православия. Все другие епископы, желавшие сохранить за собой свои кафедры, должны были, согласно этому эдикту, находиться в общении с этими епископами-хранителями.

Что есть Троица?

Богословие Григория Нисского пользовалось авторитетом как в Византии, так и на средневековом Западе. Его произведения переводились на латинский, армянский, грузинский, сирийский языки. Его богословие оказало заметное влияние на исихастские споры в Византии в XIV в.

В богословии Григория Нисского хорошо заметно его глубокое знание классической греческой философии: особенно Платона и Плотина, а также натурфилософии и физики Аристотеля. Кроме того он придерживается аллегорического метода толкования библейских книг Оригена. Последний богослов также ощутимо повлиял на Григория.

В содружестве и богословском соработничестве Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский окончательно устанавливают формулу ο взаимоотношении Единой Божественной Сущности и Трех Ипостасей или Лиц, которой мы пользуемся и теперь: Бог – Единая Сущность в трех Ипостасях — нераздельная Троица.

Можно ли увидеть Бога?

Григорий Нисский, как и Василий Великий, доказывает, что сущность Бога нельзя выразить в понятии и слове. «Существует одно только имя, определяющее Божественную природу: изумление, которое нас охватывает, когда мы мыслим о Боге». Однако познаваемы божественные энергии, запечатленные в мире и мировом строе. Так по произведению художника судят о его таланте, способностях, искусности и задатках. Так и по энергиям, наполняющим мир и творение, можно судить о силах Творца. На основании энергий-проявлений Бога в мире мы познаем Его как самосущее Бытие, верховное Благо и первообраз Красоты.

В то же время такие имена не указывают на сущность Бога, но лишь «последствуют», они – «вслед за» Богом. Познание Бога предполагает еще и Откровение со стороны Самого́ Бога. И все божественные имена, которые содержатся в Священном Писании и истинном богословии, показывают Бога таким, каким Он открывает Себя существам тварным.

«Таким образом одновременно истинно и то, что чистое сердце видит Бога, и что никто Бога никогда не видел. Действительно, то, что невидимо по природе, становится видимым по Его действиям, которые явлены нам в известном Его окружении».

Как познать Бога?

Богопознание по Григорию Нисскому – не формальное и рациональное знание о Боге, а жизнь в Боге. В слове, посвященном вопросу ви́дения Бога (4-я заповедь блаженств гласит: «блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят»), Григорий Нисский говорит, что недостаточно знать причину своего здоровья. Нужно жить в самом здоровье и быть здоровым, чтобы действительно быть счастливым. Так же и блаженство состоит в том, чтобы иметь Бога в себе самом: «Мне представляется, что не видение Бога лицом к Лицу предлагается здесь тому, чье душевное око очищено; но предложенное нам в этой дивной формуле то, быть может, что Слово выразило в более ясных терминах, обращаясь к другим, когда говорит:

«Царство Божие внутри вас», для того, чтобы мы поняли, что, предочистив свои сердца от всего тварного и всякой плотской склонности, мы видим в собственной своей красоте образ божественной природы… Итак, соответствующий тебе способ созерцания в тебе самом… Это подобно тому, как глядящие на солнце в зеркале, если и не устремляют своих взоров на само небо, видят солнце в блеске зеркала не меньше тех, кто смотрит на солнечный диск; так же и вы, ослепленные светом Божиим, если возвратите в себе благодать заложенного в вас с самого начала образа, то возымеете то, что ищете. Божество действительно есть чистота, бесстрастие, удаление от всякого зла. Если вещи эти в тебе, то в тебе Бог. Когда твой ум непричастен никакому злу, свободен от страстей, удален от всякой нечистоты, ты блажен от остроты своего зрения, ибо, как очищенному, тебе известно то, что невидимо нечистым, и так как удален плотский туман с душевных твоих очей, ты необозримо созерцаешь в чистом воздухе сердца это блаженное зрелище».

Спорные моменты

В то же время крайне спорными считаются взгляды Григория Нисского на эсхатологический процесс, утверждение конечности адских мук и «всеобщего восстановления» (апокатастасис). По Григорию, после воскресения и Страшного Суда, когда исчезнет зло и порок, Божественным огнем спасутся все грешники и даже сам сатана. Эти его взгляды всегда в Церкви вызывали возражения. Например, преподобный Варсонофий Великий так сказал об этих богословских воззрениях Григория Нисского: «Не думайте, чтобы люди, хотя и святые, могли совершенно постигнуть все глубины Божии… Если же святой муж и говорит о вышеупомянутых мнениях, то не найдешь, чтобы он подтверждал слова свои, как бы имел утверждение свыше, но они проистекали из учения прежних его учителей, и он, доверяя знанию и премудрости их, не вопрошал Бога, истинно ли сие».

Блаженный Василий Московский

15 августа (2 августа ст. ст.) совершается память святого Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. С юных лет подвижник прославился как провидец и обличитель неправды. Был единственным человеком, кроме митрополита Филиппа, который дерзал говорить неудобную истину Ивану Грозному в глаза, не задумываясь о последствиях. Грозный царь его почитал и боялся, а после смерти святого сам вместе с боярами нёс его гроб к месту захоронения. Блаженный похоронен в Москве под Покровским собором, что на Рву, на Васильевском спуске, который назван так по имени святого. Однако этот удивительной красоты храмовый комплекс, состоящий из 11 приделов, 11 уникальных церквей, которые расположены на одном фундаменте и соединены двумя галереями, известен всему миру именно как Собор Василия Блаженного, потому что там и по сей день почивают мощи святого.

Собор Василия Блаженного в Москве

Содержание:

Житие и чудеса Василия Блаженного

Наиболее древним источником, где сообщается о Блаженном Василии, является «Книга степенная царского родословия» (1563 г.). Полное житие было составлено по распоряжению св. патриарха Иова не ранее 1589 года, вскоре после канонизации святого в 1588 году. Древнейший список полного жития, а после него похвальное слово, описание чудес и два сказания содержатся в Четьи-Минеи за август.

На основании Святцев 1646 года и некоторых летописей XVII века, наиболее вероятным представляется, что Блаженный Василий родился в 1468 или 1462 году и преставился в 1552 году в возрасте 88 или 94 лет, то есть жил он в царствование Иоанна III Васильевича (1462-1505 гг.) и Иоанна IV Васильевича Грозного. Преставился же в правление митрополита Макария (1543-1564 гг.), который очень почитал и уважал святого ещё при его жизни, а после смерти лично отпевал его, и через которого святой стал известен Ивану Грозному. Как говорится в Прологе 1660 г. и в Святцах 1646 г., Блаженный Василий родился «в царствующем граде Москве у Пречистыя Богородицы Владимирския на Елохове» — сегодня это Старая Басманная улица в Москве. Родители святого, Иаков и Анна, были небогаты, поэтому еще в детстве отдали мальчика на обучение к сапожнику, в мастерской которого у Василия впервые проявился пророческий дар. Однажды купец, который привез в Москву хлеб, заказал в мастерской сапоги, на что Василий рассмеялся и заплакал. Когда сапожник спросил его, почему он плачет, тот ответил, что купец, хоть и заказал сапоги, но надеть их не успеет, потому что совсем скоро умрёт. Пророчество сбылось: уже на следующий день заказчик умер. Вскоре после этого события, в возрасте 16 лет, святой надевает вериги, принимает обет молчания и непрестанной умной молитвы и вступает в тяжелейший подвиг юродства Христа ради, в котором и пробыл до самой смерти — около 80 лет. Юродивых всегда почитали на Руси, считали Божьими людьми, отказавшимися от всех благ жизни, от собственных родных, умертвлявшими свою плоть голодом, холодом и веригами, очищенных Благодатью Святого Духа и потому дерзавших безнаказанно говорить правду в глаза кому угодно, даже самому царю. В Степенной книге Василий Блаженный назван «праведным нагоходцем», «самовольне обнаженным телеснаго одеяния», «не имеяше бо на телеси своем ни единаго рубища и стыдения не имуще, якоже первозданный преже преступления… Божия бо благодать греяше его. Огня же и мраза сильнейши плоть праведнаго сего бяше». Поэтому он также был известен под прозвищем Василий Нагой.

Вериги св. Василия Блаженного, ЦАК МДА

С его наготой связано чудо исцеления одной из торговок, которые разом ослепли после того, как посмеялись над наготой угодника Божия. Одна из них немедленно раскаялась, и тут же была исцелена по молитве святого Василия.

Он старался помогать всем, кто нуждался в помощи, а особенно тем, кто стыдился такую помощь просить. Однажды он отдал богатые царские подарки некоему иностранному купцу, который потерял свое состояние и уже голодал несколько дней, не смея, стыда ради, просить помощи из-за своего высокого статуса.

Часто блаженный посещал государственную тюрьму для винопийц, чтобы своим боговдохновенным словом наставлять на верный путь заблудших рабов Божьих, помогать им вернуться к нормальной христианской жизни.

Святой Василий имел обыкновение швырять камнями в углы домов благочестивых людей, а углы домов, где бесчинствовали, обычно обнимал и целовал. Когда его попросили объяснить такое странное поведение, его ответ был прост: когда в доме живет святость, то бесы не могут войти внутрь и стоят вне, а когда в доме грех, то туда не могут зайти ангелы, и уже они стоят снаружи. Василий же, видя стоящих снаружи бесов, швыряет в них камнями, а когда видит ангелов, то обнимает их и приветствует целованием, а вовсе не углы, как может показаться со стороны.

Однажды святой на рынке нарочно опрокинул лоток с калачами, а в другой раз разлил кувшин с квасом. Оба раза его начинали бить, будто он вредитель, но тут же выяснялось, что недобросовестный пекарь подмешивал в свои калачи известь и мел для экономии, а квас был перебродившим.

Однажды на глазах у изумлённой толпы богомольцев камнем разбил образ Богородицы на Варва́рских воротах, с давних пор почитавшийся чудотворным. Когда паломники, приехавшие молиться у образа со всех уголков Руси, схватили его и стали бить «смертным боем», юродивый попросил их поскрести краску на иконе. Когда краску удалили, то, к ужасу окружающих, открылось, что икона была адописной: под ликом Богоматери скрывался второй слой с намалёванной «дьявольской харей».

Также блаженный, которого почитали уже при жизни, однажды принял от некоего боярина в дар дорогую лисью шубу и ходил в ней в мороз. Когда же разбойники захотели обманом отобрать у святого шубу, то попросили его для погребения укрыть ей тело одного из своих товарищей, который притворился для этого мёртвым. Святой так и сделал, однако, увидев в Духе, что его обманывают, сказал обманщику: «шуба лисья, хитрая, укрой дело лисье, хитрое. Буди же ты отныне мертв за лукавство, ибо писано: лукавии да потребятся». Мнимый мертвец оказался после этого и вправду мёртв.

Святой Василий отдаёт свою шубу лихим людям

Святого почитали также и иноземцы, считая его покровителем морских путешественников: летописи описывают случай, когда святой, будучи в Москве, утишил бурю в Каспийском море и спас тем самым торговые суда купцов.

Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную церковь, но трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом к Блаженному, а он направил его в Киев: «Найди там убогого Иоанна, он даст тебе совет, как достроить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» — спросил купец. «Родимую матушку, плачу неоплатный долг за рождение и воспитание». Тогда только вспомнил купец свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой, испросил у нее прощения, и только после этого смог достроить церковь.

Также блаженный Василий имел славу прозорливца. В 1521 году в Успенском соборе Кремля ему было «огненное видение» от Владимирской иконы Божией Матери, возвещавшее гнев Божий на москвичей и скорое нашествие на Москву крымского хана Мехмет-Гирея, который опустошил в тот раз все окрестности Москвы так же, как и все земли на пути к Москве, и увёл с собой огромный полон.

20 июня 1547 года он «прииде на монастырь Воздвижения Честнаго Креста, иже зовется на Острове, и ста пред церковию, к неиже умилно зря, умную молитву деиствуя и плача неутешно». Сегодня это район улицы Воздвиженка. Чрезвычайно долгой и проникновенной казалась окружающим эта молитва святого, очень глубокой была его печаль. На следующий день, 21 июня, в этом монастыре вспыхнул пожар, и началась на Москве, по выражению летописца, «буря велика, и потече огнь яко же молния». Это был самый ужасный пожар, который когда-либо бывал в городе. Царь с семьёй бежал из Кремля на Воробьёвы горы и издалека смотрел, как столица превращается в пепел. За день город был полностью уничтожен пламенем — не осталось ни одного дома, погибло людей «без числа».

Иоанн IV Васильевич был свидетелем подвигов блаженного и был его почитателем, хотя святой постоянно обличал царя за его жестокое отношение к подданным. Однажды во время трапезы у царя святой трижды вылил вино в окно, говоря, что он гасит пожар в Новгороде. Оказалось, что в это время в Новгороде действительно начался пожар, но не успел разгореться, потому что какой-то странный нагой муж заливал загоревшиеся дома. Новгородцы, приехавшие после этого события в Москву, опознали в святом Василии этого мужа.

В другой раз во время литургии в кремлёвском Успенском соборе царь размышлял о постройке нового дворца на Воробьёвых горах. Святой же спрятался в угол. На вопрос царя, почему блаженного Василия не было на службе, тот ответил, что он-то был, а вот царь ходил мыслью по Воробьёвым горам и строил себе там дворец.

Отошёл к Богу блаженный Василий 2 августа 1552 года. После смерти святого его мощи начали источать исцеления: слепые прозревали, немые начинали говорить. Самый невероятный случай произошёл в 1588 году, когда святой был канонизирован: в течение августа по его молитвам исцелились 120 человек.

Святой был похоронен у церкви Святой Троицы на Рву. В память о взятии Казани в 1554 году на этом месте Иоанн Грозный приказал строить Покровский Собор, более известный сегодня как собор Василия Блаженного. В 1586 году мощи святого стали источать множество чудесных исцелений, поэтому в этом же году по приказу Фёдора Иоанновича над могилой был поставлен храм имени святого (сегодня это Васильевский придел Покровского храма), сооружена серебряная, вызолоченная и отделанная жемчугом и драгоценными камнями рака. Мощи святого покровителя Москвы до сего дня почивают в этом храме под спудом.

Сень над могилой Василия Блаженного

Тропарь и кондак Василию Блаженному

Тропарь, глас 3

Житие твое, Василие, неложно, и чистота нескверна, Христа ради тело свое изнуряя постом и бденнием, и мразом и теплотою солнечною, и слотою и дождевным облаком, и просветися лице твое яко солнце, и ныне приходят к тебе русстии собори, царие и князи и все людие, восхваляюще твое святое успение. Того убо моли и тому помолися благоюроде, да избавит ны от варварьскаго пленения, и междоусобныя брани, мир мирови даровати, и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Духом Божиим водим, преблаженне Василие, отрясе мирский мятеж, и жития треволнения возгнушася, совлечеся одеяний тленных и облечеся в ризу безстрастия, убежа ловления льстиваго миродержца, и был еси странен во своем языце, паче замнаго богатьства избра богатьство небесное и увязеся венцем терпения, и ныне, преблаженне Василие, моли Христа Бога, отворящих святую память твою, да зовем ти: радуйся, преблаженне Василие.

Библиотека Русской веры
Канон блаженному Василию Московскому →

Василий Блаженный. Иконы

Блаженный Василий изображается на иконах нагим старцем («праведным нагоходцем») с седыми кудрявыми волосами и такой же бородой.

Блаженный Василий, Московский Чудотворец. Икона, конец XVI — начало XVII вв. Святой Василий Блаженный. Икона Святой Василий Блаженный. Икона Св. Василий Блаженный в молении ко Христу. Икона из собора Покрова на рву. Кон. XVI — нач. XVII вв.

Василий Блаженный в искусстве

По мотивам жития святого Василия российские художники создают картины.

Василий Блаженный. (Моление). Третья часть трилогии «Святая Русь». Сергей Кириллов. 1994 год «Василий Блаженный и Иван Грозный». Игорь Токарев. 2017 год «Василий Блаженный». Юрий Попков. 2012 год «Московский чудотворец Блаженный Василий». Виталий Графов. 2005 год

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский

7 февраля – день памяти Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, вселенского отца и учителя Церкви
12 февраля — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

О ЧЕМ МОЛЯТСЯ СВЯТИТЕЛЮ ГРИГОРИЮ БОГОСЛОВУ

Святителю Григорию Богослову молятся, чтобы укрепить веру в Господа, о научении правильно молиться, об обращении людей в православие. Его помощь особо проявляется тогда, когда необходимо получить дар проповедования Божиего Слова.
Издавна в народе пошла традиция молиться трем учителям Вселенским Григорию Богослову, Василию Великому и Иоанну Златоусту о помощи при строительстве или ремонте дома, а также при вхождении в новое жилье.
Святой Григорий Богослов может помощь защититься людям, которых искушают и которые находятся в гонениях. А на работе святой может помочь добиться благосклонности от начальства.

Необходимо помнить, что иконы или святые не «специализируются» в каких-то конкретных областях. Будет правильно, когда человек обращается с верой в силу Божию, а не в силу этой иконы, этого святого или молитвы.
Каким святым и кому нужно молиться в разных случаях и почему наши молитвы остаются без ответа.

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Святитель Григорий Богослов родился примерно в 329 году в знатной христианской семье около Назаиана в Каппадокии, что в Южной Азии. Оба его родителя были твердыми христовыми последователями: отец святитель Григорий, епископ Назианский (память 1 января), мать– святая Нонна (память 5 августа).
Как только святитель Григорий подрос и научился читать – ему подарили первую книгу в его жизни, Священное Писание. С детства Григорий получал хорошее образование, он учился у хороших учителей и в лучших школах- в Кессапии Каппадокийской, затем в Александрии.
Около 352 года, после Александрии Григорий отправился в Элладу для продолжения своего обучения наукам.

В Афинах шесть лет святитель изучал риторику, поэзию, геометрию и астрономию. Здесь он познакомился с другим будущим Вселенским учителем св. Василием Великим. Они жили в одной комнате, у них оказались одинаковые интересы, оба были образованны и благочестивы, эта их дружба продолжалась до самого конца их жизней.

После окончания учебы святой Григорий некоторое время жил в Афинах, где преподавал красноречие. По некоторым данным он в 358 году вернулся в Назианз к своим родителям, где и в возрасте 30 лет принял Святое Крещение от своего отца, который уже стал епископом.

Его друг, Василий Великий, к тому времени в имении своего отца основал полумонашескую общину и приглашал к нему Григория. Он принял предложение и отправился к нему, где друзья жили по монашеским правилам, находясь все время в физически тяжелых трудах и молитвах.

В 361 году Григорию пришлось покинуть общину, он направился домой на помощь отцу. Будучи епископом Назианским, отец Григория подписал раскольнический омиусианский символ веры, но при этом, сильно не вникая в тонкости богословия. В епархии назревал раскол, который с трудом разрешил святитель Григорий–сын. Он разъяснил отцу его ошибку, которую тот потом признал публично. После того, как Григорий написал «Слово по случаю возвращения монахов в лоно церкви», люди стали успокаиваться, примирение состоялось.

Когда его отец умер, святитель Григорий некоторое время находился в Назианзе и управлял епархией этого города.

Его друг Василий Великий, который к тому времени стал архиепископом Кесарии Каппадокийской, пригласил святого Григория на епископство в город Сасима. Святитель принял приглашение, но пробыл на этой должности недолго, он даже не совершал служб и не рукоположил ни одного клирика. Объяснив такое поведение нежеланием участвовать в борьбе Василия с арианством, Григорий вернулся домой, и на целых три года удалился в пустынь.

В 378 году, после кончины Константинопольского патриарха Валента, Антиохийский Собор попросил святителя Григория о помощи их Церкви, святитель согласился и прибыл для служения в Константинополь.
Когда в начале 379 года святитель Григорий Богослов узнал о смерти Василия Великого, он был потрясен:

«И это выпало на мою скорбную долю — услышать о смерти Василия, об исходе святой души»

Позже Григорий написал Надгробное Слово о смерти друга, это сочинение стало одим из его лучших.
В этом же 379 году Григорий начал служить в небольшой церкви своих родственников в Константинополе. В то время еретики (ариане и аполлинаристы) повсюду активно распространяли свои учения, но и проповеди Григория были очень проникновенны — собрание храма активно росло.

21 апреля 379 года, во время Крещения новобрачных на Пасху, несколько вооруженных еретиков ворвались в церковь, устроила погром, один епископ даже был убит камнем, а сам святой Григорий получил рану. Святитель не испугался– его проповеди продолжали быть такими же благодатными и поддерживали православных. Он со скурпулезностью, шаг за шагом, разъяснял людям Священное Писание, постепенно его паства увеличивалась, этим удалось достигнуть существенного ослабления еретичества.
В 381 году был поставлен Патриархом Константинопольским и утвержден в этом сане II Вселенским Собором.

Со стороны Египетских и Македонских кафедр это назначение Григория Богослова вызвало негативную оценку, в результате чего в Церкви возникла смута. Чтобы утихомирить возможную бурю, святой уезжает из Константинополя к себе на родину, где продолжает совершать иноческие подвиги: ходит босыми ногами, спит на голой земле, питается скромной пищей.
Святитель продолжает быть непримиримым врагом с ересью, проповедует и разъясняет людям христианское вероучение.

7 февраля (25 января по старому стилю) 389 года, в возрасте около 62 лет, окончилась земная жизнь святителя Григория Богослова преставился ко Господу. Его тело похоронили в Назианзе.

В 950 году святые мощи перенесли в Константинополь в церковь Святых Апостолов. В 1204 году Константинополь был захвачен и разграблен крестоносцами, мощи святого Григория перевезли в Рим и помещены в специально построенную гробницу в соборе св. Петра в Риме. В 2004 году, 26 ноября, мощи были возвращены Константинопольской церкви вместе с мощами Иоанна Златоуста.
Сейчас мощи Григория Богослова находятся в храме святого Георгия в Стамбуле.

ТРУДЫ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

В наследие Церкви святитель Григорий Богослов оставил 45 посланий (писем), 507 духовных стихотворений и 45 «Слов» (проповедей). Свой дар слова святитель хотел принести в дар Богу Слова:

«Сей дар приношу я Богу моему, сей дар посвящаю Ему: — это одно, что осталось у меня и чем богат я; от всего прочего отказался я по заповеди Духа; всё, что ни имел, променял за драгоценную жемчужину. Только словом владею я, как служитель Слова; никогда добровольно не хотел бы пренебрегать этим богатством, я уважаю его, дорожу им, утешаюсь им более, чем другие утешаются всеми сокровищами мира. Оно — спутник всей моей жизни, добрый советник и собеседник; вождь на пути к Небу и усердный сподвижник»

Слова

Собрание 45 бесед (Слов) составляет основную часть литературного наследия Григория. Слова охватывают 20-летний период его жизни. В 387 году сам Григорий подготовил сборник 45 избранных бесед, стремясь, по-видимому, предоставить священству образцы различных видов проповеди.

Слова чрезвычайно разнообразны по тематике и жанру. Они включают, в частности, надгробные слова (7, 8, 18, 43), обличения императора Юлиана (4, 5) и еретиков (27, 33, 35), слова в память священномучеников (16, 24, 35, 44), беседы на Богоявление (38), Крещение (40), Пятидесятницу (41) и другие праздники. Первая и последняя (45-я) беседы были произнесены на Пасху. Во многих беседах Григорий говорит о себе и событиях своей жизни. Так, уже в самом начале 1-го Слова он упоминает о добром принуждении, подразумевая своё рукоположение по настоянию отца; в 3-м Слове оправдывает своё удаление в Понт; а в 33-м Слове говорит о своём противостоянии с арианами. Ряд Слов имеют адресатом отца Григория (9, 10, 12) или произнесены в его присутствии; среди адресатов Слов есть и Василий Великий (10) и Григорий Нисский (11). Важнейшее место в наследии Григория занимают Слова о Богословии (27-31), посвящённые догмату Троичности, они и принесли Григорию славу богослова.

Письма

Сохранилось по разным оценкам до 245 писем Григория Богослова, большая их часть была написана и собрана им самим в сборник, составленный в последние годы жизни, по просьбе родственника Никовула. Сохранилась обширная переписка Григория с Василием Великим: в письмах Григорий вспоминает их совместное проживание в монастыре, поздравляет Василия с епископской хиротонией, в поздних письмах он уже обвиняет Василия в вовлечении его в борьбу с арианами и возведении себя на Сасимскую кафедру.

Богословский интерес и значимость представляют два письма Григория к Кледонию, в которых он рассуждает о природе Христа и выступает с критикой учения Аполлинария Лаодикийского и послание к монаху Евагрию о Божестве.

Стихотворения

Большинство стихотворных сочинений были написаны Григорием в последние годы его жизни после возвращения из Константинополя. Стихи написаны не только на богословские темы, но содержат и автобиографические воспоминания, несколько стихотворений было написано Григорием на смерть друзей.

О своем поэтическом даре святитель писал так:

«Я — Господень орган и сладостно сложенной песней Вышнего славлю Царя: в трепете все перед Ним».

Влияние св. Григория на богословов последующих времен было огромным. Его произведения едва ли не приравнивались к св. Писанию. Его очень почитал преподобный Максим Исповедник. Тексты сочинений Григория использовались гимнографами, и, в частности, наши рождественский, богоявленский и пасхальный каноны — не что иное как перефразированные св. Иоанном Дамаскином отрывки из проповедей св. Григория. Также и на Западе св. Григорий Богослов всегда пользовался большим уважением. Так, св. Фома Аквинский утверждал, что, в то время как у любого отца Церкви можно найти какую-нибудь ересь, у Григория Богослова нет ни одной.

Высказывания и афоризмы Григория Богослова

Бог творит все как хочет, а человек — как может.
Безумен, кто в богатстве забудет друга.
Злой человек и в богатстве живет неправедно.
Старайся всякому делать добро, а не себе одному.
Не красота всякой женщины — золото, но ум и молчание.
Праведная жена — богатство дому и спасенье мужу.
Дурная жена в дому подобна злой вьюге.
Добрая жена любит труд и спасает от зла.
Пугливый муж пугливые мысли имеет.
Мудрым решения ночью приходят.
Мужу, в беду попавшему, не сотвори зла — и тебя не постигнет зло.
Никто о себе не скажет: я злодей.
Лучше смолчать, чем худое молвить.
Говорящий плохое — всегда в убытке.
Изрекать могут многие — понимают не все.
Одного невозможно избыть человеку: стремленья к женщине.
Ссоры любящих длятся недолго.
Не суди по виду, суди по делам.
Не сыскать ни одной жизни, без печали прошедшей.
Многих, творящих зло, оправдает их чин.
Беседы, долго идущие, пожирают жизнь.
Душе израненной, доброе слово — лекарство.

ТРОПАРЬ И КОНДАК ГРИГОРИЮ БОГОСЛОВУ

Тропарь, глас 1

Пастырская свирель богословия твоего риторов победи трубы, якоже бо глубины духа изыскавшу, и доброты вещания приложишася тебе. Но моли Христа Бога, отче Григорие, спастися душам нашим.

Тропарь, глас 3

Богословным языком твоим сплетения риторская разрушивый, славне, Православия одеждею свыше истканною Церковь украсил еси, юже и носящи, с нами зовет твоими чады: радуйся, отче, богословия уме крайнейший.

МОЛИТВЫ ГРИГОРИЮ БОГОСЛОВУ

Молитва первая

О, пречестная и священная главо и благодати Святаго Духа исполненная, Спасово со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Григорие! Предстоя у Престола всех Царя и наслаждаяся света Единосущныя Троицы и херувимски со ангелы возглашая песнь трисвятую великое и неизследованное дерзновение имея ко Всемилостивому Владыце, молися паствы Христовы спасти людей, благостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительства украси, монашествующих к подвигам добраго течения укрепи, царствующий град и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочну соблюсти умоли, мир весь умири, от глада и пагубы избави ны, и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя настави, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененныя возврати, немоществующия исцели, и везде тепле призывающих тя и с верою притекающих к тебе и усердно припадающих и молящихся от всяких напастей и бед ходатайством твоим свободи. Моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да и в день страшнаго пришествия Его шуияго стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва вторая

О, великий во иерарсех вселенныя учителю богомудрый, преблаженне отче Григорие! Велия подвиги и труды твоя, яже во славу Святыя Церкве совершил еси: ты исповедник твердый и светильник веры Христовы на земли был еси, светом боговедения верныя озаряяй, ложныя учения попаляяй, и всему миру слово спасительныя истины возвещаяй. Ныне же, велие на небесех имеяй дерзновение ко Святей Троице, помози нам, со смирением к тебе припадающим, твердо и неизменно святую Православную веру до конца жития нашего сохранити, от маловерия же, сомнений и колебания в вере соблюди, да не прельщени будем богопротивных и душепагубных учений словесами.
Дух ревности святыя, еюже ты пламенел еси, о преславный Церкве Христовы пастырю, возгрей предстательством твоим и в нас, ихже Христос постави быти пастырями, да всеусердно просвещаем и утверждаем в правей вере словесное стадо Христово.
Испроси, о милосердный святителю, от Отца светов и всем, всякий дар коемуждо благопотребен: младенцем благое в страсе Божием возрастание, юным целомудрие, старым и немощным укрепление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблуждшим вразумение и исправление, обидимым заступление, сиротам и вдовицам защищение, искушаемым благодатное поможение, отшедшим от сего временнаго жития, отцем и братиям нашим, блаженное упокоение. Ей, святче Божий, призри милостивно от Обителей Горних на нас смиренных, многими соблазнами и напастьми обуреваемых, и к земли приверженных возведи к высоте небесней.
Преподаждь нам, преблагий отче, твое архипастырское и святое благословение, да оным осеняемии, в сие новое лето и во все прочее время живота нашего в мире, покаянии и послушании Святей Православной Церкви поживем, заповеди Христовы усердно творяще, подвигом добрым веры подвизающеся, и тако Царствия Небеснаго достигнем, идеже с тобою и всеми святыми сподоби Троицу Святую, Единосущную и Нераздельную, пети и славити во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О, великий святителю отче Григорие, преславный Вселенския Церкве учителю, славы Пресвятыя Троицы всеусердный поборниче, Матере Божия и Ея Пренепорочнаго Девства предъизбранный исповедниче, пресветлый чистоты, смирения и терпения образе.
Се аз многогрешный и недостойный на высоту небесную взирати, смиренно молю тя, премудрый Церкве Христовы учителю, научи мя тако богобоязненно житие свое проводити, да никогдаже на путь, Божиим повелением противен, уклонюся или совращен буду. Соблюди и избави мя твоим многомощным предстательством от соблазнов мира и козней диавольских, якоже избавил еси от них юношу, от Сладчайшаго Спасителя нашего отступивша и во власть сатаны впадша.
Даруй мне силу душевную усердным быти подражателем добродетелей твоих высоких: соделай мя в вере правей тверда и непоколебима, укрепи мя малодушнаго в терпении и уповании на Господа, возгрей в сердце моем истинную Христову любовь, да небесных благ паче всех желаю и ими услаждаюся. Испроси мне у Господа искреннее о гресех сокрушение, да прочее время живота моего в мире, покаянии и исполнении заповедей Христовых провождати буду.
Егдаже час моего скончания приблизится, ты, о преблагий отче, с Преблагословенною Девою Мариею, тогда ускори на помощь, защити мя от злобных наветов вражиих, и сподоби мя наследника быти райских селений, да купно с тобою и со всеми святыми непреступнаго Божия Величества Престолу предстану и Живоначальную, Единосущную и Нераздельную Троицу прославляю и воспеваю, присно и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва четвертая

О, великий и преславный святителю Христов, всея Вселенския Церкве учителю богомудрый, Православия твердый исповедниче и поборниче, преблаженне отче Григорие! Призри от высот небесных на нас, смиренно к тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление, и во всех нуждах, скорбех и искушениих скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии, сие новое лето, и во вся дни богоугодно, в мире и покаянии, поживем, и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальнуто Троицу воспевати и славити, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Житие Григория Синаита – полное жизнеописание и история, чудеса, мощи и дни памяти святого

 • ЖАНРЫ 359
 • АВТОРЫ 257 287
 • КНИГИ 589 906
 • СЕРИИ 21 963
 • ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 548 548

Николай Чудотворец: полная история жизни, чудес и святости

«Благословите, братия, про чудо сказать,

про чудо Святителя Миколы,

про Святителя Миколу Чудотворца»

Величие чудесных явлений и знамений Угодника Божия Николая было причиной того, что уже с самых ранних пор (с V в.) появились жизнеописания его, число которых с течением времени увеличивалось. С XI века «Жития св. Николая» переходят к нам в Россию и появляются главным образом в двух редакциях: в рукописных списках и сборниках. В последнее время и в нашей агиографической литературе появились опыты критического отношения к существовавшим изложениям жизни Святителя Николая.

Предлагаемое читателям «Житие Святителя Христова Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца», следуя «Житию» его по изложению св. Димитрия Ростовского, проверено и пополнено всеми, по возможности, сведениями, какие только возможно было собрать у церковных писателей. Кроме того, жизнь его представлена здесь в связи с теми великими событиями, при которых жил и действовал Святитель Николай. Эти события необходимо влияли на жизнь и деятельность Божия Угодника и отражались на ней более или менее заметно, и поэтому современные писания о них не только поверяют и поясняют, но отчасти и пополняют скудные сведения о той или иной поре жизни великого Чудотворца.

Блаженная кончина Святителя Николая произошла в Мирах Ликийских. Но честные его мощи оставались здесь только до конца XI в., когда они, по воле Божией, были перенесены в италийский город Бари. Перенесение честных мощей Святителя Николая в Бар-град с непосредственно предшествовавшими и следовавшими за ним событиями составляет поэтому предмет второго раздела «Жития».

Ввиду несомненного интереса, который представляют для христианина Мирликийская церковь, где первоначально были погребены мощи св. Николая, и Барградская церковь, в которой они находятся в настоящее время, мы поместили рассказы об этих дорогих для христиан достопримечательностях и наших русских путешественников к святым местам.

По милости Божией пастырская деятельность св. Николая не закончилась праведным успением его в Мирах Ликийских, а чудесно прославилась по всем почти следовавшим векам на пространстве Православной Церкви.

Вместо предисловия ко второй части настоящего труда, в качестве составителя ее, считаю нужным заметить со своей стороны следующее.

Потребность в подобном предпринятом нами подробном сборнике сведений о Святителе Николае давно уже назрела в нашем обществе и требует удовлетворения. С разных сторон давно уже слышатся запросы о цельном и полном исследовании об Угоднике Божием, искони столь славном и почитаемом в нашем отечестве. Поэтому, когда я увидел, что располагаю уже довольно обширным запасом сведений о Чудотворце, хотя еще и не совершенно законченным, я решил на время остановиться и окончить свою работу, хотя и из того неполного, что я имел. Меня подкрепляла в моем решении мысль, что и в том, что даст моя работа в настоящем своем виде, она крайне своевременна, полезна и даже необходима. Я думал, что если и выйдет односторонне обработанным мое исследование, то – во-первых – этим оно не лишает меня возможности продолжать далее свои изыскания и впоследствии дополнить и обработать свой труд совершенно. Во-вторых – православные читатели, которым главным образом посвящается это исследование, легко извлекут из него и в таком виде все потребное для их души, ума и сердца. Религиозному сознанию русского народа и из предлагаемого будет видно все великое национальное, историческое значение славного Чудотворца для нашего отечества, и сердцу каждого благоговейного русского человека достаточно будет и сказанного для проникновения чувствами удивления, восторга, благодарности и любви к Святителю. Вместе с тем я надеялся, что и в таком виде мой труд представит во всей целостности если не всю сущность, то весь объем и путь исследования о великом Угоднике по отношению к его величайшему значению для нашей земли. Осмеливаюсь полагать, что, в соединении с первой половиной труда моего сотоварища, моя часть и в таком виде доставит почитателям Святителя если не все постоянное законченное здание литературного храма имени Чудотворца, то хотя весь план этого памятника, широко намеченный, и много материала.

Итак, основываясь на всем вышесказанном, прошу моих будущих читателей благосклонно извинить мне многие недостатки моего труда, все, иногда столь очевидное, в нем несоответствие между величием взятой на себя задачи и несовершенством ее исполнения.

В заключение считаю своим долгом выразить искреннюю свою признательность всем лицам, сочувственно отозвавшимся на мои запросы о их местных святынях имени Угодника и помогшим мне художественным и литературным материалом в моей работе, и особенно глубокочтимому профессору Н. В. Покровскому.

Житие и чудеса Cвятителя Николая

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ХРИСТОВА НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИРЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА

Гонение на христиан Валериана. Рождение святого Николая до выступления на общественное служение

Около 16 веков прошло с тех пор, как жил на земле Святитель и Угодник Божий Николай, великий чудотворец, архиепископ Мирликийский, которого теперь чтит и прославляет весь христианский мир за его ревность по вере, добродетельную жизнь и бесчисленные чудеса, совершаемые им и до сих пор всем, прибегающим к нему с верой в его помощь и милосердие Божие.

Промыслу Божию угодно было послать на землю Святителя Николая в одно из самых трудных для христианства времен. Третий век по Рождеству Христову, во второй половине которого он родился, был временем решительной борьбы христианства и язычества, когда окончательно должен был решиться вопрос – Христова ли вера заменит язычество, или же последнее останется несокрушимым и навсегда подавит христианство? Христианство, несомненно, превосходило уже разлагавшееся язычество своей внутренней силой, основанной на божественном учении Иисуса Христа и Его святых апостолов. Но на стороне язычества находилась в то время внешняя сила, которая всеми доступными ей средствами старалась подавить ненавистное для нее христианство. Так, христианин считался преступником законов, врагом Римских богов и кесаря, язвой общества, которую всячески старались истребить. Ревностные язычники – римские императоры, – считая христианство погибелью для Римской империи, а христиан – самыми опасными ее врагами, устроили на них жестокие гонения, во время которых заставляли их отрекаться от Христа и поклоняться идолам и изображениям кесаря. Если же христиане не соглашались на это, их бросали в темницы и подвергали мучительнейшим пыткам – томили голодом и жаждой, били розгами, веревками и железными прутьями, жгли на огне. Если же и после всего этого они оставались непоколебимы в христианской вере, то их предавали не менее мучительной смерти – топили в реках, отдавали на растерзание диким зверям, сжигали в печах или на кострах. Невозможно перечислить все те жестокие мучения, которым подвергали раздраженные язычники ни в чем не повинных христиан! Одним из самых тяжелых гонений на христиан было гонение, предпринятое римским императором Валерианой. В 258 году по P. X. он издал эдикт, которым предписывались ужасные меры по отношению к христианам. По этому эдикту епископы, пресвитеры и диаконы умерщвлялись мечами; сенаторы и судьи лишались своих имуществ, а если и тогда оставались христианами, то также предавались казни; знатные женщины, по отобрании у них имущества, отправлялись в ссылку, все прочие христиане, закованные в цепи, осуждались на каторжные работы. Гонение это с особой силой пало на пастырей Церкви, и многие из них запечатлели свою веру мученической смертью. (Тогда святой Киприан в Карфагене пал под секирой, святой Лаврентий в Риме был испечен на железной решетке.)

Феодосий Печерский: житие, чудеса, поучения

Среди многочисленных святых Русской православной церкви особое место занимает преподобный Феодосий Печерский, икона которого открывает эту статью. Родившись вскоре после воцарения на Руси христианства, он стал одним из основателей отечественного монашества, указавшим путь к духовным высотам многим последующим поколениям иноков. Его память отмечается четырежды в год: 3 мая, 14 августа, 28 августа и 2 сентября.

Рождение и ранние годы праведника

Житие преподобного Феодосия Печерского повествует о том, что на свет он появился в 1008 году, в семье ратного человека из дружины Великого князя Владимира Святого. Начало его жизни прошло в селе Васильеве недалеко от Киева, но затем, когда отец получил перевод в Курск, вместе с ним туда отправилась и его семья.

От самого рождения Господь предназначил отрока к иноческому подвигу, поселив в нём любовь к церковной службе и ношению вериг, которые Феодосий ещё ребёнком постоянно носил вопреки желанию своей матери. Не чувствуя в себе тяги к играм и забавам своих сверстников, будущий подвижник все дни проводил в церкви и упросил родителей отдать его учиться грамоте к местному священнику.

Юный служитель Бога

Достигнув в короткий срок поразительных успехов, отрок поражал окружающих не только количеством прочитанных им священных книг, но и удивительно мудрым их толкованием, что выдавало в нём незаурядный ум и способности. Его религиозность приняла ещё более глубокие формы после того, как в четырнадцатилетнем возрасте Господь призвал в Свои Небесные Обители его отца, и юноша остался один под надзором матери – женщины, обладавшей строгим и властным характером.

Несмотря на свою горячую любовь к сыну, она не могла постичь глубинных стремлений его души, и к столь ранним проявлениям крайней религиозности относилась с недоверием. Желая Феодосию счастья, она вкладывала в это понятие лишь простой житейский смысл, суть которого сводилась к преуспеванию и благополучию в этом мире. Однако для юноши оно состояло в служении Богу.

Два побега из дома

Житие Феодосия Печерского содержит в себе любопытный эпизод из его юных лет. В нём рассказывается, как однажды Господь привёл на двор его матери группу странников, совершавших паломничество по святым местам. Поражённый их рассказами о монастырях и подвизающихся в них иноках, юноша, желая видеть всё своими глазами, тайно покинул дом и последовал за ними. Однако беглец вскоре был настигнут матерью, обнаружившей его отсутствие и пустившейся в погоню. За проявленное самовольство Феодосий был бит ею и на несколько дней заперт в избе.

Крутой перелом в жизни будущего подвижника наступил, когда в возрасте двадцати четырёх лет он окончательно решил покинуть родной дом и искать обитель, где бы его согласились принять послушником. Ещё с ранних лет Феодосий Печерский запомнил слова Иисуса Христа, говорившего о том, что любящий отца или мать больше, чем Его, недостоин Его. Это дало ему силы вторично решиться на побег. Улучив момент, когда матери не было дома, молодой человек, взяв в руки посох и запасшись краюхой хлеба, отправился в Киев.

Благословение Антония Печерского

Путь предстоял неблизкий, да и дорога была незнакома, но Господь послал ему попутный обоз, с помощью которого молодой странник добрался до Матери городов русских. Однако его надежды встретить радушный приём в какой-либо из её обителей оказались тщетны. К кому бы из настоятелей он ни обращался, везде встречал отказ. Одним не нравились лохмотья, в которые был одет Феодосий, других смущал его слишком молодой возраст.

Но не дал Господь поселиться отчаянию в сердце Своего смиренного раба и направил его стопы на берег Днепра, туда, где в земляной пещере подвизался в те годы великий праведник и подвижник, основатель Киево-Печерского монастыря старец Антоний (фото его иконы можно увидеть ниже). Наделённый даром прозорливости, он сумел разглядеть в бедно одетом молодом человеке истинный сосуд Духа Святого и благословил его на иноческий подвиг.

Подвиг пещерного отшельничества

Житие Феодосия Печерского, сообщая о принятии им монашеского пострига, указывает, что этот обряд был совершён над ним по повелению преподобного Антония в 1032 году настоятелем Киево-Печерского монастыря Никоном. С этого времени началось его приобщение к иноческой жизни, наполненной непрестанными молитвами и ночными бдениями, во глубине мрачных безмолвных пещер, освещаемых лишь тусклым мерцанием лампады.

По прошествии четырёх лет возле пещеры, в которой обретался Феодосий Печерский, неожиданно появилась его мать, которая все эти годы искала его и, наконец, нашла, ведомая голосом своего сердца. Однако, несмотря на искреннюю сыновью любовь, молодой пещерник поначалу отказался выйти к ней, говоря, что отныне у него, монаха, нет никого родных, кроме Господа Бога.

Лишь увещевания преподобного Антония, убедившего его в уместности такой встречи, заставили Феодосия покинуть на время своё убежище и выйти к матери. Увидев сына, несчастная женщина в слезах уговаривала его одуматься и вернуться домой, но он был непреклонен, и не только не поддался минутному соблазну, но после долгой беседы сумел уговорить мать саму отказавшись от мира, вступить на путь служения Богу. Когда же она, вняв его словам, затворилась в женской обители святителя Николая, Феодосий, пав на колени, благодарил Создателя за явленную Им милость.

Во главе Киево-Печерского монастыря

Суровая, наполненная непрестанными подвигами жизнь, которую вёл Феодосий Печерский, снискала ему глубочайшее почитание всей братии. Через несколько лет, проведённых в пещерном уединении, он был рукоположен в сан священника (иеромонаха), а ещё через некоторое время стал игуменом Киево-Печерского монастыря, основанного его духовным наставником и учителем, преподобным Антонием. Под его руководством жизнь в обители была поднята на ещё большую духовную высоту.

Возложив на себя ещё большие тяготы иноческого подвига, святой Феодосий Печерский ввёл в монастыре устав общежительной Студийской обители, основанной в V веке в Константинополе и отличавшейся необычайно строгими правилами. Основным её отличием являлся отказ монахов от личной собственности и полное обобществление имущества. Именно такой принцип, определивший всё дальнейшее направление развития иночества в России, и взял за основу святой Феодосий Печерский.

Невзирая на лица и звания

Строгость правил, установленных новым настоятелем, в равной степени распространялась как на насельников обители, так и на её посетителей, независимо от чинов и званий. Известен, например, случай, когда князь Киевский Изяслав Ярославович, приехав в обитель в неурочный час, был вынужден дожидаться у её ворот, пока наступит время впуска паломников. Гордый и заносчивый в повседневной жизни, он тем не менее смирил себя и покорно стоял среди прочих богомольцев.

Ярким свидетельством того, как мудро игумен умел строить отношения с людьми, является само житие Феодосия Печерского. Анализ его показывает, что, общаясь с представителями самых различных социальных слоёв, он всегда безошибочно находил нужный тон, руководствуясь Божьей заповедью о любви к ближнему, которая всегда встречала отклик в сердцах окружающих. И тому можно привести множество примеров.

Игумен с вожжами в руках

В связи с этим приходит на память эпизод, связанный с его посещением Киевского князя Изяслава, о котором уже упоминалось выше. Радушно принятый во дворце правител Феодосий Печерский, возвращаясь пешком в обитель и изрядно устав дорогой, попросился в телегу к мужику, ехавшему в том же направлении. Тот согласился, но, не ведая, что перед ним настоятель знаменитого монастыря, принимаемый и почитаемый самим князем, начал похваляться тем, что он труженик, в поте лица зарабатывающий хлеб, а его пассажир – попросту монах-бездельник.

В ответ на это, исполнившись истинно христианского смирения, Феодосий вызвался сам управлять лошадью, а мужику предложил всю дорогу спокойно отдыхать в телеге. Каково же было изумление этого простолюдина, увидевшего, как встречные вельможи останавливались и низко кланялись его добровольному вознице. Приехав в монастырь и выяснив в чём дело, мужик страшно испугался, но преподобный лишь с отеческой любовью благословил своего недавнего хулителя и велел накормить обедом, сделав его, таким образом, своим искренним почитателем.

Князь – узурпатор власти

Известно, что многие князья весьма высоко ценили духовную беседу с преподобным Феодосием и никогда не впадали в гнев за обличением их неправедных поступков, позволяя ему открыто высказывать своё мнение. Например, после того как Всеволод и Святослав Ярославовичи изгнали из Киева своего старшего брата Изяслава – законного наследника княжеского престола, Феодосий открыто обличал их в вероломстве и отказался поминать на молитве. Лишь спустя некоторое время ввиду ходатайства братии монастыря он изменил своё решение. Захвативший же власть в Киеве Святослав покаялся и сделал немалые вклады в церковную казну.

Кончина и последующая канонизация

Предвидя скорую кончину, святой Феодосий призвал всю монастырскую братию и, помолившись с ними, благословил на дальнейшие труды во спасение своих душ. Отдав несколько последних распоряжений, он мирно отошёл ко Господу 3 мая 1074 года. Его тело было погребено в пещере, ископанной им когда-то на берегу Днепра, где почивший праведник начинал своё служение Богу, благословляемый духовным наставником – преподобным Антонием.

Через пятнадцать лет после этого, желая перенести прах своего настоятеля в усыпальницу основанной им церкви Успения Пресвятой Богородицы и вскрыв для этого могилу, братия обнаружили его мощи нетленными. Это событие, а также чудеса Феодосия Печерского, явленные на месте его погребения, такие как исцеление недужных, дарование обильного чадородия, избавление от напастей и т. д., послужили поводом для его канонизации, совершившейся в 1108 году. Его первое житие было составлено незадолго до этого монахом Киево-Печерского монастыря – прославленным летописцем Нестором.

Следует заметить попутно, что и сегодня существует немало свидетельств о чудесах по молитвам ко святому, вознесённых вблизи мест его прежнего подвижничества. В связи с этим можно упомянуть многие записи, сделанные в книгах Киево-Печерской лавры. В них приводятся факты исцелений даже самых безнадёжных больных и обретения семейного счастья теми, кто потерял в этом последнюю надежду.

Литературные труды преподобного Феодосия Печерского

В качестве литературного наследия Феодосию Печерскому приписывается около двадцати различных произведений, но научно доказано его авторство лишь половины из них. В число творений, бесспорно принадлежащих его перу, вошли восемь наставлений духовного содержания, послание князю Киевскому Изяславу, а также молитва, которую составил Феодосий Печерский.

Поучения преподобного являются своего рода завещанием всем будущим поколениям православных иноков. В них он призывает вставших на путь служения Богу не поддаваться искушениям плоти и уклоняться от бесовских помышлений, вселяемых врагом рода человеческого в сердца иноков. Кроме того, во многих своих обращениях он призывает монахов сторониться лености, также насылаемой бесом и являющейся причиной большинства пороков.

Указывает он и на истинную причину раздоров и брани, возникающих порой между ними. В качестве их постоянного виновника святой указывает, опять же, на дьявола – извечного врага добра и любви. Поэтому каждый дурной помысел в отношении ближнего Феодосий учит рассматривать как очередное вражье наущение. В качестве одного из наиболее действенных средств в борьбе с лукавым он предлагает исповедь и покаяние, принесённое со всей искренностью и прямотой.

Память о преподобном Феодосии Печерском

На протяжении девяти столетий, минувших со дня смерти преподобного Феодосия, он является одним из наиболее почитаемых русских святых, житие которого относится к числу самых читаемых религиозных произведений. В его честь слагались акафисты и воздвигались храмы. Сегодня на территории Российской Федерации наиболее известным является храм Феодосия Печерского, находящийся в Крыму в селе Охотниково. Всего же их насчитывается тринадцать, часть которых находится в собственности монастырей. В самом Киеве церковь во имя этого святого была возведена на месте, где, по преданию, находилась его пещера.

Реабилитационный центр имени Феодосия Печерского

Кроме этого, в городе Курске уже много лет действует медико-социальный реабилитационный центр Феодосия Печерского. В нём осуществляется всесторонняя медицинская и психологическая помощь инвалидам, в том числе и детям. Расположенный в живописном месте, называемом Урочище Солянка, центр приобрёл заслуженную славу благодаря высокому профессиональному уровню медперсонала и качеству обслуживания больных.

Читайте также:  Артемий Антиохийский - житие и биография святого, мощи, почитание и дни памяти, труды
Ссылка на основную публикацию